​སྤྱི་ཁྱབ་ཧྲུའུ་ཅི་ཞི་ཅིན་ཕིང་གི་གསུང་བཤད་ཅེས་པའི་ཨ་ལ་པའོ་སྐད་ཀྱི་དེབ་གསར་འགྲེམ་སྤེལ་མཛད་སྒོ་དང་བཞུགས་མོལ་ཚོགས་འདུ་མའོ་ལའོ་ཀའི་རྒྱལ་ས་ལཱ་པ་ཐི་ཞིན་ཁོང་དཔེ་མཛོད་ཁང་དུ་བསྡུས།

སྒོས་སུ་དོ་སྣང་།
བོད་ཁུལ།
རྒྱལ་ནང་།
རྒྱལ་སྤྱི།
青海藏文报
  • 人民日报藏文版
  • 西藏日报广告
རིག་གནས།
རྒྱུན་ཤེས།
གླིང་སྒྲུང་།
སྲིད་ཁྲིམས།
དཔལ་འབྱོར།
གནས་སྐོར།