ཀྲུང་གོ་བོད་ཀྱི་དྲ་བ།

ཡུན་ནན་སྤྲེའུ་སེར་གྱིས་དགའ་བའི་དཔལ་ལ་རོལ་པ།

ཡོང་ཁུངས། : ཀྲུང་གོ་བོད་ཀྱི་དྲ་བ།   རྩོམ་པ་པོ། : ལྷ་སྒྲོན་མཚོས་བསྒྱུར།   སྤེལ་དུས། : 2024-06-03
ཡིག་གཟུགས། :ཆུང་། འབྲིང་། ཆེ།

ཟླ5བའི་ཚེས23ཉིན། པད་མ་གངས་རི་རྒྱལ་ཁབ་རིམ་པའི་སྲུང་སྐྱོང་ཁུལ་ཞང་ཀའི་ཆིན་ཡུག་ཁུལ་དུ་འཚོ་སྡོད་བྱས་ཡོད་པའི་ཡུན་ནན་སྤྲེའུ་སེར། 

ཀྲུང་གོ་བོད་ཀྱི་དྲ་བའི་འཕྲིན། རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་རིམ་པ་དང་པོའི་སྲོག་ཆགས་ཡུན་ནན་སྤྲེའུ་སེར་ནི་འཛམ་གླིང་རང་བྱུང་སྲུང་སྐྱོང་མཉམ་ཚོགས་དམར་མདོག་མིང་བྱང་ནང་གི་ཚར་ཉེན་ཆེ་བའི་སྲོག་ཆགས་རིགས་ཡིན་ལ། གཙོ་བོ་ཡུན་ནན་ནུབ་བྱང་རྒྱུད་དང་བོད་ལྗོངས་ཤར་ལྷོ་རྒྱུད་ཀྱི་མཐོ་གྲང་གདོད་མའི་ནགས་ཚུལ་དུ་འཚོ་སྡོད་བྱས་པས“གངས་ལྗོངས་ཀྱི་རྣམ་ཤེས”ཞེས་འབོད་ཀྱིན་ཡོད། ཡུན་ནན་ཞིང་ཆེན་བོད་རིགས་རང་སྐྱོང་ཁུལ་འབའ་ལུང་རྫོང་ལི་སའོ་རིགས་རང་སྐྱོང་ཁུལ་ཐར་གྲོང་པད་མ་གངས་རི་རྒྱལ་ཁབ་རིམ་པའི་རང་བྱུང་སྲུང་སྐྱོང་ཁུལ་ཞང་ཀའོ་ཆིན་ཡུག་ཁུལ་དུ་འཚོ་སྡོད་བྱས་ཡོད། ཡུན་ནན་སྤྲེའུ་སེར་ནི་ནགས་གསེང་དུ་ཡར་མར་རྒྱུ་ཞིང་། ཡང་ན་སྡོང་བོའི་ཡལ་གར་སྡོད་པ། ཡང་ན་ཕན་ཚུན་རྩེད་འཇོར་རོལ་ནས་དབྱར་གྱི་དགའ་སྤྲོའི་དུས་རོལ་བཞིན་ཡོད། །


ཟླ5བའི་ཚེས23ཉིན། པད་མ་གངས་རི་རྒྱལ་ཁབ་རིམ་པའི་སྲུང་སྐྱོང་ཁུལ་ཞང་ཀའི་ཆིན་ཡུག་ཁུལ་དུ་འཚོ་སྡོད་བྱས་ཡོད་པའི་ཡུན་ནན་སྤྲེའུ་སེར། 


ཟླ5བའི་ཚེས23ཉིན། པད་མ་གངས་རི་རྒྱལ་ཁབ་རིམ་པའི་སྲུང་སྐྱོང་ཁུལ་ཞང་ཀའི་ཆིན་ཡུག་ཁུལ་དུ་འཚོ་སྡོད་བྱས་ཡོད་པའི་ཡུན་ནན་སྤྲེའུ་སེར། 


ཟླ5བའི་ཚེས23ཉིན། པད་མ་གངས་རི་རྒྱལ་ཁབ་རིམ་པའི་སྲུང་སྐྱོང་ཁུལ་ཞང་ཀའི་ཆིན་ཡུག་ཁུལ་དུ་འཚོ་སྡོད་བྱས་ཡོད་པའི་ཡུན་ནན་སྤྲེའུ་སེར། 


ཟླ5བའི་ཚེས23ཉིན། པད་མ་གངས་རི་རྒྱལ་ཁབ་རིམ་པའི་སྲུང་སྐྱོང་ཁུལ་ཞང་ཀའི་ཆིན་ཡུག་ཁུལ་དུ་འཚོ་སྡོད་བྱས་ཡོད་པའི་ཡུན་ནན་སྤྲེའུ་སེར། 


ཟླ5བའི་ཚེས23ཉིན། པད་མ་གངས་རི་རྒྱལ་ཁབ་རིམ་པའི་སྲུང་སྐྱོང་ཁུལ་ཞང་ཀའི་ཆིན་ཡུག་ཁུལ་དུ་འཚོ་སྡོད་བྱས་ཡོད་པའི་ཡུན་ནན་སྤྲེའུ་སེར། 


ཟླ5བའི་ཚེས23ཉིན། པད་མ་གངས་རི་རྒྱལ་ཁབ་རིམ་པའི་སྲུང་སྐྱོང་ཁུལ་ཞང་ཀའི་ཆིན་ཡུག་ཁུལ་དུ་འཚོ་སྡོད་བྱས་ཡོད་པའི་ཡུན་ནན་སྤྲེའུ་སེར། 


ཟླ5བའི་ཚེས23ཉིན། པད་མ་གངས་རི་རྒྱལ་ཁབ་རིམ་པའི་སྲུང་སྐྱོང་ཁུལ་ཞང་ཀའི་ཆིན་ཡུག་ཁུལ་དུ་འཚོ་སྡོད་བྱས་ཡོད་པའི་ཡུན་ནན་སྤྲེའུ་སེར། 


ཟླ5བའི་ཚེས23ཉིན། པད་མ་གངས་རི་རྒྱལ་ཁབ་རིམ་པའི་སྲུང་སྐྱོང་ཁུལ་ཞང་ཀའི་ཆིན་ཡུག་ཁུལ་དུ་འཚོ་སྡོད་བྱས་ཡོད་པའི་ཡུན་ནན་སྤྲེའུ་སེར། 


ཟླ5བའི་ཚེས23ཉིན། པད་མ་གངས་རི་རྒྱལ་ཁབ་རིམ་པའི་སྲུང་སྐྱོང་ཁུལ་ཞང་ཀའི་ཆིན་ཡུག་ཁུལ་དུ་འཚོ་སྡོད་བྱས་ཡོད་པའི་ཡུན་ནན་སྤྲེའུ་སེར། 

 
རྩོམ་སྒྲིག་པ། : ལྷ་སྒྲོན་མཚོ།