དྭངས་གསལ་དུས་ཆེན་ལ་གུང་གསེང་གཏོང་བའི་བརྡ་ཐོ།

རྒྱལ་སྲིད་སྤྱི་ཁྱབ་ཁང་གཞུང་དོན་ཐིང་གིས2022ལོའི་དུས་ཆེན་ཁ་ཤས་ལ་གུང་གསེང་གཏོང་བར་བཀོད་སྒྲིག་བྱས་པའི་བརྡ་ཐོ་ལྟར། ཟླ4པའི་ཚེས3ཉིན་ནས་ཚེས5ཉིན་བར་གུང་གསེང་གཏང་རྒྱུ་ཡིན་པ་དང་། བསྡོམས་པས་ཉིན་གསུམ་རེད། ཟླ4པའི་ཚེས2ཉིན (གཟའ་སྤེན་པ) ལས་ཚོགས་སུ་ཞུགས་དགོས། །

མཚོ་སྔོན་ཞིང་ཆེན་མི་དམངས་སྲིད་གཞུང་གཞུང་སྒྲུབ་ཐིན།

རྩོམ་སྒྲིག་པ། ཚེ་རིང་རྒྱ་མཚོ།

དཔྱད་མཆན 0 ཡོད།