ཚེས28ཉིན་པྲོག་གསར་གློ་ཚད་རིམས་ནད་ཕོག་པའི་ནད་པ41གསར་སྣོན་བྱུང་ལ་དེའི་ནང་རང་སའི་ནད་པ21ཡོད།

ཞིན་ཧྭ་གསར་འགྱུར་ཁང་གི་གློག་འཕྲིན་ལྟར། ཟླ11པའི་ཚེས28ཉིན་གྱི་ཆུ་ཚོད0ནས་ཆུ་ཚོད24བར་དུ། ཞིང་ཆེན(རང་སྐྱོང་ལྗོངས། ཐད་གཏོགས་གྲོང་ཁྱེར།)31དང་ཞིན་ཅང་ཐོན་སྐྱེད་འཛུགས་སྐྲུན་དམག་དཔུང་བཅས་ཀྱི་སྙན་ཞུ་བྱས་པར་གཞིགས་ན་པྲོག་གསར་ནད་པ41གསར་སྣོན་བྱུང་། དེའི་ནང་ཕྱི་ནས་མཆེད་པའི་ནད་པ20(ཧྲང་ཧའེ་རུ6། ཡུན་ནན་དུ5། ཀོང་ཏུང་དུ4། 2། ཧྲན་ཏུང་དུ3། ཧྲན་ཞི་རུ1། ཀོང་ཞི་རུ1བཅས)ཡོད་ལ། ནད་རྟགས་མེད་པའི་ནད་པ2(ཀོང་ཏུང)ཡོད།  རང་སའི་ནད་པ21(ནང་སོག་ཧུའུ་ལུན་པེ་ཨར་གྲོང་ཁྱེར་དུ20དང་ཡུན་ནན་ཏི་ཧུང་ཏའེ་རིགས་ཅིན་ཕའོ་རིགས་རང་སྐྱོང་ཁུལ་དུ1)ཡོད་པ་དང་། དེའི་ནང་ནད་རྟགས་མེད་པའི་ནད་པ2(ཧྲན་ཏུང་དང་སི་ཁྲོན་དུ1རེ)ཡོད། ཤི་བའི་ནད་པ་མེད་ལ། པྲོག་གསར་ནད་གཞི་དང་འདྲ་བའི་ནད་པའང་མེད།

ཉིན་དེར་དྲག་སྐྱེད་བྱུང་ནས་སྨན་ཁང་ལས་བུད་པའི་ནད་པ39ཡོད་པ་དང་། གསོ་རིག་གི་ལྟ་ཞིབ་ལས་གྲོལ་བའི་འབྲེལ་འདྲེས་ཟབ་པའི་མི1744ཡོད་ལ། ནད་གཞི་ལྕི་མོ་ཕོག་མཁན་ཉིན་སྔོན་མ་ལས1ཇེ་མང་དུ་སོང་ཡོད།

ཕྱི་ནས་མཆེད་པའི་ནད་པ་ད་ལྟ405ཡོད་པ་དང་པྲོག་གསར་ནད་གཞི་དང་འདྲ་བའི་ནད་པ3ཡོད། བསྡོམས་པས་གཏན་འཁེལ་བྱས་པའི་ནད་པ10151དང་བསྡོམས་པས་ནད་བཅོས་ལས་དྲག་སྐྱེད་བྱུང་སྟེ་སྨན་ཁང་ལས་བུད་པ9746ཡོད་ལ་ཤི་བའི་ནད་པ་མེད།

ཟླ11པའི་ཚེས28ཉིན་གྱི་ཆུ་ཚོད24བར་དུ། ཞིང་ཆེན(རང་སྐྱོང་ལྗོངས།ཐད་གཏོགས་གྲོང་ཁྱེར།)31དང་ཞིན་ཅང་ཐོན་སྐྱེད་འཛུགས་སྐྲུན་དམག་དཔུང་བཅས་ཀྱི་སྙན་ཞུ་བྱས་པར་གཞིགས་ན། ད་ལྟ་པྲོག་གསར་གློ་ཚད་རིམས་ནད་ཕོག་པའི་ནད་པ787ཡོད་པ་དང་། བསྡོམས་པས་དྲག་སྐྱེད་བྱུང་ནས་སྨན་ཁང་ལས་བུད་པའི་ནད་པ93249ཡོད། བསྡོམས་པས་ཤི་བའི་ནད་པ4636དང་། ནད་རྟགས་ཐག་བཅད་པའི་ནད་པ་བསྡོམས་པས98672ཡོད། ད་ལྟ་པྲོག་གསར་ནད་གཞི་དང་འདྲ་བའི་ནད་པ3ཡོད། བསྡོམས་པས་རྗེས་འདེད་བྱས་པའི་འབྲེལ་འདྲེས་ཟབ་པའི་མི1327083ཡོད་ལ། སྔར་བཞིན་གསོ་རིག་ལྟ་ཞིབ་བྱེད་བཞིན་པའི་འབྲེལ་འདྲེས་ཟབ་པའི་མི34317ཡོད།

 ཞིང་ཆེན(རང་སྐྱོང་ལྗོངས།ཐད་གཏོགས་གྲོང་ཁྱེར།)31དང་ཞིན་ཅང་ཐོན་སྐྱེད་འཛུགས་སྐྲུན་དམག་དཔུང་བཅས་ཀྱི་སྙན་ཞུ་བྱས་པའི་ནད་རྟགས་མེད་པའི་ནད་པ22ཇེ་མང་དུ་སོང་ཡོད་ལ། དེའི་ནང་ཕྱི་ནས་མཆེད་པའི་ནད་པ18དང་རང་སའི་ནད་པ4(ཡུན་ནན་ཏི་ཧུང་ཏའེ་རིགས་ཅིན་ཕའོ་རིགས་རང་སྐྱོང་ཁུལ་དུ2དང་ནང་སོག་ཧུའུ་ལུན་པའེ་ཨར་གྲོང་ཁྱེར་དུ1། ཧའེ་ལུང་ཅང་ཆི་ཆི་ཧྭ་ཨར་དུ1བཅས)ཡོད། ཉིན་དེར་པྲོག་གསར་གློ་ཚད་ཀྱི་ནད་པར་གཏན་འཁེལ་བྱས་པ་མི4དང་། ཉིན་དེར་གསོ་རིག་ལྟ་ཞིབ་ལས་གྲོལ་བའི་མི11ཡོད། སྔར་བཞིན་གསོ་རིག་ལྟ་ཞིབ་བྱེད་བཞིན་པའི་ནད་རྟགས་མེད་པའི་ནད་པ456ཡོད།

ཞང་ཀང་དང་ཨོ་མིན། ཐའེ་ཝན་བཅས་ས་ཁུལ་གྱིས་སྙན་ཞུ་བྱས་པའི་ནད་པ་བསྡོམས་པས29092དང་། དེའི་ནང་ཞང་ཀང་དམིགས་བསལ་སྲིད་འཛིན་ཁུལ་དུ་ནད་པ12427(སྨན་ཁང་ལས་བུད་པའི་ནད་པ12133དང་ཤི་བའི་ནད་པ213ཡོད)དང་། ཨོ་མིན་དམིགས་བསལ་སྲིད་འཛིན་ཁུལ་དུ་ནད་པ77(སྨན་ཁང་ལས་བུད་པའི་ནད་པ77ཡོད)། ཐའེ་ཝན་ས་ཁུལ་དུ་ནད་པ16588(སྨན་ཁང་ལས་བུད་པའི་ནད་པ13742དང་ཤི་བའི་ནད་པ848ཡོད)བཅས་ཡོད།  །

རྩོམ་སྒྲིག་པ། རྡོ་རྗེ་བསམ་འགྲུབ།

དཔྱད་མཆན 0 ཡོད།