ཟླ3པའི་ཚེས8ཉིན་རྒྱལ་ཡོངས་སུ་བསྡོམས་པས་ཏོག་གསར་གློ་ཚད་ནད་རྟགས་ཐག་བཅད་པའི་ནད་པ80735ཡོད་པ་དང་ཚེ་འདས་ནད་པ3119ཡོད།

ཞིན་ཧྭ་གསར་འགྱུར་ཁང་གི་གློག་འཕྲིན་ལྟར། ཟླ3པའི་ཚེས8ཉིན་གྱི་ཆུ་ཚོད0ནས24ཡི་རིང་། ཞིང་ཆེན31(རང་སྐྱོང་ལྗོངས་དང་ཐད་གཏོགས་གྲོང་ཁྱེར)དང་ཤིན་ཅང་ཐོན་སྐྱེད་འཛུགས་སྐྲུན་དམག་དཔུང་གི་སྙན་ཞུ་ལྟར་ན། ཏོག་གསར་གློ་ཚད་ནད་རྟགས་ཐག་བཅད་པའི་ནད་པ40ཡིས་མང་དུ་ཕྱིན་པ་དང་། ཚེ་འདས་ནད་པ22(ཧུའུ་པའེ་རུ21  ཀོང་ཏུང་དུ1) ཀྱིས་མང་དུ་ཕྱིན་ཡོད། དོགས་ཡོད་ནད་པ60ཡིས་མང་དུ་ཕྱིན་ཡོད། 

ཉིན་དེར་ནད་དྲག་ནས་སྨན་ཁང་ནས་ཕྱིར་བུད་པའི་ནད་པ1535ཡིས་མང་དུ་ཕྱིན་ཡོད་ལ། འབྲེལ་འདྲིས་ཡོད་མཁན་མི3802ལ་སྨན་བཅོས་ལྟ་ཞིབ་བྱེད་མཚམས་བཞག་པ་དང་།  ནད་པ་ལྕི་མོ153གྱིས་ཉུང་དུ་ཕྱིན་ཡོད་པ་རེད། 

ཟླ3པའི་ཚེས8ཉིན་གྱི་ཆུ་ཚོད24ཡི་བར་དུ། ཞིང་ཆེན31(རང་སྐྱོང་ལྗོངས་དང་ཐད་གཏོགས་གྲོང་ཁྱེར)དང་ཤིན་ཅང་ཐོན་སྐྱེད་འཛུགས་སྐྲུན་དམག་དཔུང་གི་སྙན་ཞུ་ལྟར་ན། ད་ལྟ་ནད་རྟགས་ཐག་བཅད་པའི་ནད་པ19016(དེའི་ནང་ནད་པ་ལྕི་མོ5111)ཡོད་པ་དང་། བསྡོམས་རྩིས་བྱས་པ་ལྟར་ན་ནད་དྲག་ནས་སྨན་ཁང་ནས་ཕྱིར་བུད་པའི་ནད་པ58600ཡོད་ལ།  ཚེ་འདས་ནད་པ3119ཡོད། སྙན་ཞུའི་ནང་བསྡོམས་པས་ནད་རྟགས་ཐག་བཅད་པའི་ནད་པ80735ཡོད་པ་དང་། ད་ལྟ་དོགས་ཡོད་ནད་པ421ཡོད། བསྡོམས་པས་འབྲེལ་འདྲིས་ཡོད་མཁན་མི674760ཡི་རྗེས་འདེད་ཐུབ་ཡོད་པ་མ་ཟད། ད་དུང་འབྲེལ་འདྲིས་ཡོད་པའི་མི20146ལ་སྨན་བཅོས་ལྟ་ཞིབ་བྱེད་བཞིན་ཡོད། 

ཧུའུ་པའེ་རུ་ནད་རྟགས་ཐག་བཅད་པའི་ནད་པ36(ཝུའུ་ཧན་དུ36)གིས་མང་དུ་ཕྱིན་པ་དང་། ནད་དྲག་ནས་སྨན་ཁང་ནས་ཕྱིར་བུད་པའི་ནད་པ1422(ཝུའུ་ཧན་དུ1163)ཀྱིས་མང་དུ་ཕྱིན་ཡོད་ལ། ཚེ་འདས་ནད་པ21(ཝུའུ་ཧན་དུ18)གིས་མང་དུ་ཕྱིན་ཡོད། ད་ལྟ་ནད་རྟགས་ཐག་བཅད་པའི་ནད་པ18303(ཝུའུ་ཧན་དུ16627)གྱིས་མང་དུ་ཕྱིན་ཡོད། དེའི་ནང་ནད་པ་ལྕི་མོ4991(ཝུའུ་ཧན་དུ4735)གིས་མང་དུ་ཕྱིན་ཡོད། བསྡོམས་རྩིས་བྱས་ན་ནད་དྲག་ནས་སྨན་ཁང་ནས་ཕྱིར་བུད་པའི་ནད་པ46433(ཝུའུ་ཧན་དུ30933)ཡོད་པ་དང་། བསྡོམས་པས་ཚེ་འདས་ནད་པ3007(ཝུའུ་ཧན་དུ2388)ཡོད། བསྡོམས་པས་ནད་རྟགས་ཐག་བཅད་པའི་ནད་པ67743(ཝུའུ་ཧན་དུ49948)ཡོད། དོགས་ཡོད་ནད་པ28(ཝུའུ་ཧན་དུ28)ཀྱིས་མང་དུ་ཕྱིན་ཡོད། ད་ལྟ་དོགས་ཡོད་ནད་པ277(ཝུའུ་ཧན་དུ253)བཅས་ཡོད།  

  ཟླ3པའི་ཚེས8ཉིན་གྱི་ཆུ་ཚོད0ནས24ཡི་རིང་། སྙན་ཞུའི་ནང་ཕྱི་ཕྱོགས་ནས་མཆེད་ཡོང་བའི་ནད་རྟགས་ཐག་བཅད་པའི་ནད་པ4(ཀན་སུའུ་རུ4)ཡིས་མང་དུ་ཕྱིན་ཡོད་པ་དང་། ཟླ3ཚེས8ཉིན་གྱི་ཆུ་ཚོད24ཡི་བར་དུ། སྙན་ཞུའི་ནང་བསྡོམས་པས་ཕྱི་ཕྱོགས་ནས་མཆེད་ཡོང་བའི་ནད་རྟགས་ཐག་བཅད་པའི་ནད་པ67ཡོད་པ་རེད། 

བསྡོམས་རྩིས་བྱས་པ་ལྟར་ན་ཤང་ཀང་དང་། ཨའོ་མོན། ཐའེ་ཝན་བཅས་ས་ཁུལ་གྱི་བརྡ་ཁྱབ་ནང་ནད་རྟགས་ཐག་བཅད་པའི་ནད་པ169ཡོད་ལ། ཤང་ཀང་དམིགས་བསལ་སྲིད་འཛིན་ཁུལ་དུ་ནད་པ114(ནད་དྲག་ནས་སྨན་ཁང་ནས་ཕྱིར་བུད་པའི་ནད་པ59ཡོད་པ་དང་། ཚེ་འདས་ནད་པ3)ཡོད། ཨའོ་མོན་དམིགས་བསལ་སྲིད་འཛིན་ཁུལ་དུ་ནད་པ10ཡོད་ལ། (ནད་དྲག་ནས་སྨན་ཁང་ནས་ཕྱིར་བུད་པའི་ནད་པ10) ཐའེ་ཝན་ས་ཁུལ་དུ་ནད་པ45(ནད་དྲག་ནས་སྨན་ཁང་ནས་ཕྱིར་བུད་པའི་ནད་པ15དང་། ཚེ་འདས་ནད་པ1)བཅས་ཡོད་པ་རེད།  །

རྩོམ་སྒྲིག་པ། ཀླུ་འབུམ་ཚེ་རིང་།

དཔྱད་མཆན 0 ཡོད།