​ཧན་ཀྲིན་འཛམ་གླིང་དཔལ་འབྱོར་གླེང་སྟེགས་ཀྱི་ལོ་ཚོགས་ལ་ཞུགས་རྒྱུ་ཡིན་པ་མ་ཟད་སུའེ་ཙེར་དུ་འཚམས་འདྲི་གནང་རྒྱུ་རེད།

ཞིན་ཧྭ་གསར་འགྱུར་ཁང་གི་གློག་འཕྲིན་ལྟར།  ཟླ1པའི་ཚེས13ཉིན་ཕྱི་འབྲེལ་པུའི་མགྲིན་ཚབ་པ་ཀེང་ཧྲོང་གིས་ཁྱབ་བསྒྲགས་བྱས་དོན། འཛམ་གླིང་དཔལ་འབྱོར་གླེང་སྟེགས་ཀྱི་སྲོལ་གཏོད་མཁན་དང་ལག་བསྟར་ཀྲུའུ་ཞིིའི་འགན་གཅིག་ལྕོགས་སུ་འཁུར་བའི་ཧྲི་ཝ་པུའུ་དང་སུའེ་ཙེར་རྒྱལ་ཕྲན་མཉམ་འབྲེལ་གྱི་ཀྲུའུ་ཞི་གཞོན་པ་ཕ་མུའུ་ལན་གྱི་གདན་ཞུས་ལྟར་ཀྲུང་གུང་ཀྲུང་དབྱང་ཆབ་སྲིད་ཅུས་ཀྱི་རྒྱུན་ལས་ཨུ་ཡོན། རྒྱལ་སྲིད་སྤྱི་ཁྱབ་ཁང་གི་ཙུང་ལི་གཞོན་པ་ཧན་ཀྲིན་ཚེས20ཉིན་ནས21བར་ཏ་ཝོ་སི་འཛམ་གླིང་དཔལ་འབྱོར་གླེང་སྟེགས་ཀྱི2020ལོའི་ལོ་ཚོགས་ལ་ཞུགས་རྒྱུ་ཡིན་པ་མ་ཟད་སུའེ་ཙེར་ལ་འཚམས་འདྲི་གནང་རྒྱུ་རེད།།

རྩོམ་སྒྲིག་པ། ཚེ་མཁར་རྒྱལ།

དཔྱད་མཆན 0 ཡོད།