ལྷམ་བཀྲུ་ཐབས་འགའ།

དྲ་ལྷམ་བཀྲུ་ཐབས། སོ་སྨན་དང་གོས་འཁྲུད་གཤེར་ཁུ་མཉམ་དུ་བསྲེས་རྗེས། སྤུ་འཇམ་སོ་ཤད་སྤྱད་ནས་བཀྲུ་དགོས། 

ལྷམ་སྟེང་གི་ནག་ཐིག་བཀྲུ་ཐབས། རླངས་སྣུམ་དྭངས་མ་ཐིགས་པ་གཉིས་ཙམ་བླུགས་རྗེས་རས་ཀྱིས་གཙང་མར་ཕྱི་དགོས། 

ལྷམ་དཀར་པོ། སྐྱུར་ཁུ་དཀར་པོ་དང་སོ་སྨན་མཉམ་དུ་བསྲེས་རྗེས། སོ་ཤད་ཀྱིས་ཐེངས་ཁ་ཤས་ལ་བཀྲུ་དགོས། 

ཁུལ་ལྷམ། འདག་གཤེར་དང་སྐྱུར་ཚུའུ་དཀར་པོ་མཉམ་དུ་བསྲེས་རྗེས། མཚོ་བལ་སྤྱད་ནས་ཕྱི་དགོས། 

ཀོ་ལྷམ། རས་རློན་པས་རྡུལ་ཕྱིས་རྗེས། ལག་སྲུང་བྱུག་རྫས་ལྷམ་སྟེང་ལ་བྱུགས་དང་། ལྟེབ་ཤུལ་མེད་པར་འགྱུར་ངེས། 

འདྲུད་ལྷམ། སོ་ཏ་ཆུང་བ་དང་སོ་སྨན་སྐྱུར་ཚུའུ་དཀར་པོ་བཅས་མཉམ་དུ་བསྲེས་རྗེས། ཆུ་གཙང་མ་བླུགས་ཏེ་ཆུ་ཚོད་ཕྱེད་ཀ་ཙམ་སྦོངས་དང་། འདྲུད་ལྷམ་གཙང་མ་ཆགས་ཐུབ།  །

རྩོམ་སྒྲིག་པ། མཁའ་མཚོ་སྐྱིད།

དཔྱད་མཆན 0 ཡོད།