བོད་ཁམས་ཀྱི་གྲགས་ཅན་མི་སྣའི་རྒྱལ་ཡོངས་ཀྱི་འགྲིམ་འགྲུལ་བདེ་འཇགས་ཉིན་མོར་ཀོས་ནན་རྫོང་ལ་མགྲིན་ཚབ་བྱས།

信息网络传播视听节目许可证

བོད་ཁམས་ཀྱི་གྲགས་ཅན་མི་སྣའི་རྒྱལ་ཡོངས་ཀྱི་འགྲིམ་འགྲུལ་བདེ་འཇགས་ཉིན་མོར་ཀོས་ནན་རྫོང་ལ་མགྲིན་ཚབ་བྱས།

རྩོམ་སྒྲིག་པ། གངས་ཆབ།

དཔྱད་མཆན 0 ཡོད།