བོད་སྐད་ཀྱི《ངས་དམ་བཅའ》།

མཚོ་ལྷོ་ཚགས་པར་ཁང་གི་རྩོམ་སྒྲིག་པ་རྣམས་ཀྱིས་བོད་སྐད་ཀྱི《ངས་དམ་བཅའ》ཞེས་པ་འཁྲབ་སྟོན་བྱས།

རྩོམ་སྒྲིག་པ། མཁའ་འགྲོ་ཚེ་བརྟན།

དཔྱད་མཆན 0 ཡོད།