ཕག་ལོ་བསུ་བའི་སྨོན་ཚིག(14)—བོད་ཀྱི་དམངས་སྲོལ་རིག་གནས་རྩོམ་སྒྲིག་ཁང་གི་རྩོམ་སྒྲིག་པ་ཚེ་རྒྱལ་ལ་བཅར་འདྲི་བྱས་པ།

བོད་ཀྱི་དམངས་སྲོལ་རིག་གནས་རྩོམ་སྒྲིག་ཁང་གི་རྩོམ་སྒྲིག་པ་ཚེ་རྒྱལ་ལ་བཅར་འདྲི་བྱས་པ།

རྩོམ་སྒྲིག་པ། ཚེ་མཁར་རྒྱལ།

དཔྱད་མཆན 0 ཡོད།