ཕག་ལོ་བསུ་བའི་སྨོན་ཚིག(4)—— མཚོ་སྔོན་ཞིང་ཆེན་མི་རིགས་ཆོས་ལུགས་ལས་དོན་ཨུ་ཡོན་ལྷན་ཁང་གི་ལས་བྱེད་ཚེ་རིང་འབུམ་ལ་བཅར་འདྲི་བྱས་པ།

མཚོ་སྔོན་ཞིང་ཆེན་མི་རིགས་ཆོས་ལུགས་ལས་དོན་ཨུ་ཡོན་ལྷན་ཁང་གི་ལས་བྱེད་ཚེ་རིང་འབུམ་ལ་བཅར་འདྲི་བྱས་པ།

རྩོམ་སྒྲིག་པ། ཚེ་མཁར་རྒྱལ།

དཔྱད་མཆན 0 ཡོད།