མདུན་ཤོག- གནས་སྐོར།- གནའ་ཤུལ་གྲགས་ཆེན།

Title:གངས་ལྗོངས་གཞུང་རྒྱུག་རི་རྒྱུད་དང་ཕྲེད་རྒྱུག་རི་རྒྱུད།

Date:2014-07-28

Title:སྐྱེ་རྒུ་དགོན་པ།

Date:2013-07-15

Title:མདོ་ཁམས་སུ་ཆེས་སྔ་གྲས་ཀྱི་རྟེན་བྱིན་རླབས་ཅན་མཆོད་རྟེན་དྲིལ་གསིལ་མ།

Date:2012-08-03

Title:བོད་ཀྱི་ལོ་རྒྱུས་དང་འབྲེལ་བའི་གནས་འགངས་ཆེན་རྨ་འགྲམ་རྡོ་རྗེ་བྲག

Date:2011-07-11

Title:བོད་ལྗོངས་གནས་སྐོར་ཐོན་ཁུངས།

Date:2011-07-11

Title:ཁྲིན་ཏེའི་པོ་ཏ་ལ།

Date:2011-07-11

Title:བོད་ཀྱི་གནས་ཆེན་ཤར་རྒྱལ་མོའི་དམུ་རྡོའི་ངོ་སྤྲོད་མདོར་བསྡུས།

Date:2011-01-14

Title:ལྷོ་ཁའི་གྲ་ཐང་དགོན་གྱི་ལྡེབས་རིས།

Date:2011-01-14

Title:བོད་ལྗོངས་ཀྱི“ཕོ་བྲང་པོ་ཏ་ལ་གསུམ།”

Date:2011-01-14

Title:ཡིད་དབང་འཕྲོག་པའི་ལྷ་སྒང་རྩྭ་ཐང་།

Date:2011-01-14

Title:གངས་རིའི་མེས་པོ་ཧི་མ་ལ་ཡ།

Date:2011-01-14

Title:༄༅།། ཡར་ལུང་སྨན་ཆུ།

Date:2011-01-14

Title:མདོ་སྨད་གནས་ཆེན་རྨ་འགྲམ་ལོ་རྡོ་རྗེ་བྲག

Date:2011-01-14

Title:གེ་སར་རྒྱལ་པོའི་འགྱོག་རྡོ།

Date:2011-01-14

Title:བོད་བྱང་ཐང་།-རང་བྱུང་ཁམས་ཀྱི་སྲོག་ཆགས་གླིང་ག

Date:2010-03-24

Title:རྒྱ་ཡུལ་ལྕགས་ཟམ།

Date:2010-03-24

Title:ཆུ་ཀླུང་དང་མཚེའུ།

Date:2009-12-22

Title:བརྗིད་ཆགས་ངོ་མཚར་གྱི་གུ་གེའི་རྒྱལ་རབས་ཀྱི་གནའ་ཤུལ།

Date:2009-12-22