ཨ་ཆེན་གངས་རྒྱབ་ཏུ་བསྐྱོད་ནས་གཙོད་འཚོལ་བའི་སྐྱེ་ཁམས་ཡུལ་སྐོར་ལམ་ཐིག

“རབ་མཛེས་མཚོ་སྔོན། སྐྱེ་ཁམས་ཡུལ་སྐོར་གྱིས་ཁྱེད་ལ་བསུ་མ་བྱེད”ཅེས་པའི་སྐྱེ་ཁམས་ཡུལ་སྐོར་གྱི་ལམ་ཐིག་བཟང་གྲས།

ཟི་ལིང་།—སྐུ་འབུམ་བྱམས་པ་གླིང་།—མཚོ་སྔོན་པོ།—གཡུ་མཚོ།—ཆེས་མཛེས་པའི་གཞུང་ལམ།—ཆུ་སྟེང་གི་ས་དམར།—ཚྭ་ཧན་ཚྭ་མཚོ།— ཨ་ཆེན་གངས་རྒྱབ།— ན་གོར་མོའི་དམག་སྤྱི་ཐོག་ཁང་། —ཟི་ལིང་། (ཉིན7གྱི་ཡུལ་སྐོར།)

2.རྨ་ཆུའི་ཁྱམས་རིང་སྐྱེ་ཁམས་ཀྱི་སྒེར་འཁོར་ཡུལ་སྐོར་ལམ་ཐིག

ཟི་ལིང་།— ཧོང་ཡོན།— གསེར་དངུལ་ཐང་།— རྡུལ་ཕྲན་མཁར།— རྐང་ཚ།— ཐེམ་ཆེན།— ཚྭ་ཁ་ཚྭ་མཚོ།—མཚོ་སྔོན་པོ།— ཁྲི་ཀ—གཅན་ཚ།— ཐུན་རིན།— ཞུན་ཧྭ།— མེན་ཧོ། —ལའོ་ཏུའུ།— ཕེན་ཨན།— ཟི་ལིང་། (ཉིན7གྱི་ཡུལ་སྐོར།)

3.རི་བོའི་ལྐོག་གྱུར་འཚོལ་ཞིབ་ཀྱི་སྐྱེ་ཁམས་སྒེར་འཁོར་ཡུལ་སྐོར་ལམ་ཐིག

ཟི་ལིང་།—ཁྲི་ཀ —རྨ་ཆེན།— དགའ་བདེ།— དར་ལག— པད་མ།— གཅིག་སྒྲིལ།— སི་ཁྲོན་རྔ་བ། (ཉིན5ཡི་ཡུལ་སྐོར།)

4.ཐང་བྷོད་གནའ་ལམ་སྐྱེ་ཁམས་ཀྱི་སྒེར་འཁོར་ཡུལ་སྐོར་ལམ་ཐིག

ཟི་ལིང་།—ཧོང་ཡོན།— གུང་ཧོ།— རྨ་སྟོད།— ཡུས་ཧྲུའུ།— ནང་ཆེན།— བོད་ལྗོངས་ཆབ་མདོ(ཉིན5ཡི་ཡུལ་སྐོར།)

5.རབ་མཛེས་མཚོ་སྔོན་མཐོ་སྒང་སྐྱེ་ཁམས་ཀྱི་རིག་གནས་ཡུལ་སྐོར་ལམ་ཐིག

ཟི་ལིང་།— མཚོ་བོད་མཐོ་སྒང་གི་རང་བྱུང་དངོས་མང་བཤམས་སྟོན་ཁང་།— གསེར་དངུལ་ཐང་།— རྡུལ་ཕྲན་མཁར། —མཚོ་སྔོན་པོ། —ཚྭ་ཁ་ཚྭ་མཚོ།— གུང་ཧོ། —ཁྲི་ཀ། —ཟི་ལིང་། (ཉིན3གྱི་ཡུལ་སྐོར།)

6.རབ་མཛེས་མཚོ་སྔོན་གྱི་གྲོང་གསེབ་སྐྱེ་ཁམས་ཀྱི་ཡུལ་སྐོར་ལམ་ཐིག

ཟི་ལིང་།—ཧུའུ་ཀྲུའུ།— ཟབ་ཉན་གཞུང་ལམ། —ལའོ་ཏུའུ།— ཟི་ལིང (ཉིན3གྱི་ཡུལ་སྐོར།)

7.རབ་མཛེས་མཚོ་སྔོན་གྱི་སྐྱེ་ཁམས་དམངས་སྲོལ་ཡུལ་སྐོར་ལམ་ཐིག

ཟི་ལིང་།— ཧྭ་ལུང་།— གཅན་ཚ།— ཐུན་རིན། —ཁྲི་ཀ། —ཟི་ལིང(ཉིན2ཀྱི་ཡུལ་སྐོར།)

8.རབ་མཛེས་མཚོ་སྔོན་གྱི་གསར་བརྗེའི་ཡུལ་སྐོར་ལམ་ཐིག

ཟི་ལིང་།— ཧའེ་ཡན།— རྐང་ཚ།— ཐེམ་ཆེན། —གཏེར་ལེན་ཁ།— ན་གོར་མོ། —མཚོ་བོད་གཞུང་ལམ་འཛུགས་སྐྲུན་བཀོད་འདོམས་པུའུ་ཡི་ཤུལ་རྙིང(དམག་སྤྱི་ཐོག་ཁང)— ཤིང་སྡེ།— ཏུའུ་ལན།—ཚྭ་ཁ་ཚྭ་མཚོ།— མཚོ་སྔོན་པོ། —ཧོང་ཡོན།— ཟི་ལིང(ཉིན6གི་ཡུལ་སྐོར།)

9.རབ་མཛེས་མཚོ་སྔོན་གྱི་རྨ་ཙོང་རིག་གནས་སྐྱེ་ཁམས་ཡུལ་སྐོར་ལམ་ཐིག

ཟི་ལིང་།— མེན་ཧོ།— ཞུན་ཧྭ།— ཧྭ་ལུང་། —ཕེན་ཨན།— ཟི་ལིང(ཉིན3གྱི་ཡུལ་སྐོར།)

10.ལྕགས་རི་རིང་མོའི་སྐྱེ་ཁམས་སྤྱི་ཕན་ཡུལ་སྐོར་ལམ་ཐིག

ཟི་ལིང་།— ཏ་ཐུན། —ཧུའུ་ཀྲུའུ།— ལའོ་ཏུའུ།— གཅན་ཚ(ཁམས་ར)— ཁྲི་ཀ—ཟི་ལིང(ཉིན4ཡི་ཡུལ་སྐོར།)

རྩོམ་སྒྲིག་པ། མཁའ་མཚོ་སྐྱིད།

དཔྱད་མཆན 0 ཡོད།