དགུན་འགོའི་བདེ་ཆེན།

དགུན་འགོ་ཚུགས་མ་ཐག་ཡུན་ནན་ཞིང་ཆེན་ནུབ་བྱང་རྒྱུད་དུ་གནས་པའི་བདེ་ཆེན་བོད་རིགས་རང་སྐྱོང་ཁུལ་གྱི་ས་ཁོངས་ཀྱི་སྨན་རི་གངས་རི་སོགས་ཡུལ་ལྗོངས་ལྟ་ན་སྡུག

རྩོམ་སྒྲིག་པ། ཚེ་རིང་དོན་འགྲུབ།

དཔྱད་མཆན 0 ཡོད།