རྟ་ཕོའི་རྨིག་སྒྲས་རྩ་ཐང་གི་དབྱངས་རྟ་དཀྲོལ།

(美丽中国)(1)马蹄踏水 舞动草原

རྨ་ཆུའི་རྟ་རའི་མཛེས་ལྗོངས། 

(美丽中国)(2)马蹄踏水 舞动草原

རྨ་ཆུའི་རྟ་རའི་མཛེས་ལྗོངས། 

(美丽中国)(3)马蹄踏水 舞动草原

རྨ་ཆུའི་རྟ་རའི་མཛེས་ལྗོངས། 

(美丽中国)(4)马蹄踏水 舞动草原

རྨ་ཆུའི་རྟ་རའི་མཛེས་ལྗོངས། 

(美丽中国)(5)马蹄踏水 舞动草原

རྨ་ཆུའི་རྟ་རའི་མཛེས་ལྗོངས། 

(美丽中国)(6)马蹄踏水 舞动草原

རྨ་ཆུའི་རྟ་རའི་མཛེས་ལྗོངས། 

(美丽中国)(7)马蹄踏水 舞动草原

རྨ་ཆུའི་རྟ་རའི་མཛེས་ལྗོངས། 

(美丽中国)(8)马蹄踏水 舞动草原

ཀྲུང་གོ་བོད་ཀྱི་དྲ་བའི་འཕྲིན། ཀན་སུའུ་ཞིང་ཆེན་ཀན་ལྷོ་བོད་རིགས་རང་སྐྱོང་ཁུལ་རྨ་ཆུ་རྫོང་ནི་བོད་རིགས་འདུས་སྡོད་ཀྱི་འབྲོག་ལས་རྐྱང་པའི་རྫོང་ཞིག་ཡིན་ལ། ཀྲུང་གོའི་རྨ་ཁུག་རྟ་མཆོག་ཞེས་གྲགས་པའི་རྟའི་ཐོན་ཁུལ་གཙོ་བོ་ཞིག་ཀྱང་ཡིན། རྨ་ཁུག་རྟ་མཆོག་ནི་གཟུགས་སྟོབས་ཆེ་བ་དང་། གང་ལའང་གོམས་ཆེ་བ། རི་མགོར་འཛེག་ཐུབ་པ། རྩྭ་ཆུ་ཡོད་སར་སྐྱོད་མཁས་པ་བཅས་ལས་སྐད་གྲགས་ཆོད་པ་དང་། ནང་སོག་གི་སན་ཧི་རྟ་དང་ཞིན་ཅང་ཡི་ལི་རྟ་བཅས་ལ་ཀྲུང་གོའི་རྟ་མཆོག་རིགས་གསུམ་ཞེས་བརྗོད་ཀྱི་ཡོད། །

རྩོམ་སྒྲིག་པ། ཚེ་རིང་དོན་འགྲུབ།

དཔྱད་མཆན 0 ཡོད།