མདུན་ཤོག- གནས་སྐོར།- མཚར་སྡུག་ཡུལ་སྲོལ།

མདོ་སྨད་ཁྲི་ཀ་རྫོང་དཀར་བརྗིད་ཞང་སྐེ་གཞུང་ཚོ་བཞིའི་བུ་མོར་སྐྲ་ཕབ་པའི་སྲོལ།

  ཡོང་ཁུངས། མཚོ་སྔོན་པོ་དྲ་བ།  2014-08-21 16:23

བོད་པའི་བུ་མོ་ནར་སོན་ཚུལ།

མདོ་སྨད་ཁྲི་ཀ་རྫོང་དཀར་བརྗིད་ཞང་སྐེ་གཞུང་ཚོ་བཞིའི་བུ་མོར་སྐྲ་ཕབ་པའི་སྲོལ་རགས་བཀོད།

མི་དར་མར་གྱུར་བའི་རྟགས་མཚན་ནམ་ལུགས་སྲོལ་གོ་རིམ་ནི་འཛམ་གླིང་སྟེང་གི་མི་རིགས་མང་ཆེ་བའི་ལོ་རྒྱུས་སྟེང་གནས་ཡོད་པ་ཞིག་ཡིན་ཞིང༌། དེང་སྐབས་ཀྱི་མི་རིགས་ལ་ལའི་ནང་དུ་ལུགས་སྲོལ་འདི་སྔར་བཞིན་མི་ཚེའི་བཞུད་ལམ་ཁྲོད་གལ་འགངས་ཆེ་བའི་དམངས་སྲོལ་ཞིག་ཏུ་གྱུར་ཡོད། དར་མའི་གུས་ལུགས་མཛད་སྒོ་ནི་ལོ་ན་གཞོན་པའི་མི་དེ་སྤྱི་ཚོགས་སུ་གོམ་ཁ་ཕྱོགས་པའི་ནུས་པ་དང་ཐོབ་ཐང་ཡོད་པར་ཁས་ལེན་ཆེད་འགྲོ་ལུགས་བསྒྲུབ་པའི་གུས་སྲོལ་ཆོ་ག་ཞིག་ཡིན། མཚོ་སྔོན་རོང་ཕྱོགས་ཀྱི་ཞིང་ལས་ས་ཁུལ་ལ་ལའི་བོད་པའི་བུ་མོ་ལོ་བཅུ་གསུམ་དང༌། བཅོ་ལྔ། བཅུ་བདུན་སྟེང་དུ་དར་མའི་གུས་ལུགས་མཛད་སྒོ་སྤེལ་བཞིན་ཡོད་ལ། འདི་ལ་སྐྲ་ཕབ་པའམ་ཡང་ན་སྐྲ་སྟོན་ཆོ་གའང་ཟེར། སྐྲ་ཕབ་པའི་ཆོ་ག་ནི་བུ་མོ་དར་མར་གྱུར་བའི་མཚོན་རྟགས་ཤིག་ཡིན་ལ། གནས་ལ་བྱིན་ཆོག་པར་བརྗོད་པ་ཞིག་ཡིན་ཞིང༌། འདི་ནི་ཟླ་བོ་མེད་པའི་ཁེར་རྐྱང་གི་བག་མ་བསུ་བའི་ཆོ་ག་ཞིག་ཡིན་པས། འདི་ལ་སྐྲ་ཕབ་ཆོ་ག་ཟེར་ཞིང༌། ཆོ་ག་འདི་ནི་བུ་མོ་ཞིག་ལ་མཚོན་ན་ཧ་ཅང་གལ་ཆེ་བ་ཞིག་ཡིན་ལ། ཁོ་མོའི་མི་ཚེ་ཡི་དཀྱོག་མཚམས་ཤིག་གི་མཚོན་རྟགས་ཀྱང་ཡིན་པས། ཆོ་ག་འདིར་ཞིབ་འཇུག་གི་རིན་ཐང་ཆེས་ཆེར་ལྡན།

སྐེ་གཞུང་ཚོ་བཞི་དང་སྐྲ་སྟོན་ཆོ་གའི་སྟ་གོན་སྐོར།

གནས་འདི་ནི་མཚོ་སྔོན་ཞིང་ཆེན་མཚོ་ལྷོ་བོད་རིགས་རང་སྐྱོང་ཁུལ་ཁྲི་ཀ་རྫོང་དཀར་བརྗིད་ཞང་སྐེ་གཞུང་ཚོ་བཞིའི་ནང་གསེས་གཡེམ་སྡེ་བ་ཡིན་ལ། ད་ལོར་རང་ལོ་ང་བརྒྱད་ལ་སོན་པའི་བཟོ་བ་རྒན་མོ་རྡོ་རྗེ་སྐྱིད་ཀྱིས་རང་སྡེ་བའི་དོན་འགྲུབ་ཚེ་རིང་ཚང་གི་བུ་མོ་སྟེ། ད་ལོར་ལོ་བཅོ་ལྔར་བུད་པའི་མཁའ་མོ་འཚོར་ལྭ་བ་བཟོ་བར་བྲེལ་བཞིན་འདུག ས་འདི་གའི་བོད་རིགས་ཀྱི་ལུགས་སྲོལ་ལྟར་རང་གི་བུ་མོ་ལོ་བཅུ་གསུམ་དང་བཅུ་བདུན་ལ་སོན་པའི་ཡར་སྔོན་དུ་ནར་སོན་ནས་དར་མའི་གྱུར་བའི་རྟགས་མཚན་དུ་ཆོ་ག་གཟབ་རྒྱས་ལྡན་པ་ཞིག་སྤེལ་དགོས་པ་རེད། རྒན་མོ་རྡོ་རྗེ་སྐྱིད་ལ་མཚོན་ན་སྡེ་བའི་ནང་གི་འཚེམ་བཟོ་ལག་རྩལ་ཐད་ནས་ཐུན་མོང་མ་ཡིན་པ་ཞིག་ཞེས་བརྗོད་ཆོག་པ་ཞིག་ཡིན་ལ། སྡེ་བའི་ནང་གི་བུ་མོ་ག་འདྲ་མང་པོ་ཞིག་ལ་དར་མའི་ཆོ་གའི་ལྭ་བ་གསར་བ་ག་ཚོད་བཟོས་ཡོད་པ་ཁོ་མོའི་བློ་ངོར་ཤོངས་དཀའ་བ་རེད། ད་ལྟ་མལ་ཁྲི་སྟེང་དུ་བསྡད་ཡོད་པ་ནི་མཁའ་མོ་འཚོ་ཡིན་ཞིང༌། ཁོ་མོས་ཉིན་རྒྱུན་དུ་འདི་ལྟར་རང་གི་ལྭ་བ་བཟོས་ནས་འགྲུབ་ཡོད་མེད་ལ་བལྟ་བཞིན་ཡོད་ལ། བལྟོས་ཚོད་ཀྱིས་བག་ལྭ་གསར་བ་གྱོན་པར་རེ་སྒུག་དྲག་པོ་བྱེད་བཞིན་ཡོད་པ་དང་གཉིས་སུ་མ་མཆིས།

མཁའ་མོ་འཚོ་ད་ལོར་ལོ་བཅོ་ལྔར་སླེབས་ཡོད་ལ། རང་གི་ཕ་དོན་འགྲུབ་ཚེ་རིང་གིས་སྐྲ་སྟོན་ཆོ་ག་ལེགས་པོ་ཞིག་བསྒྲུབ་ཆེད། ཉིན་འདིའི་སྔ་མོར་ཁོས་རང་སྡེ་བའི་ནང་གི་སྔགས་པ་ཀུན་དགའ་གདན་ཞུས་ཏེ་སྐྲ་སྟོན་ཆོ་གའི་འགྲོ་ལུགས་ལྟར་ཉིན་བཟང་སྐར་བཟང་ཞིག་འདེམས་པར་ཆོས་ལུགས་ཀྱི་ཆོ་ག་བསྒྲུབ་ཅིང༌། ཕྱག་མོ་སྐྱོན་ཞིང༌། ལོ་རུས་སྤར་ཁར་བལྟས་ནས་མཐུན་པའི་སྐྲ་བྱུགས་ཉིན་དང་སྐྲ་སྟོན་མཛད་སྒོའི་ཉིན་མོ་གཏན་འཁེལ་བྱས་པ་སྟེ། སྔགས་པ་ཀུན་དགའ་ལགས་ཀྱིས་དུས་ཚོད་འདེམས་པར་གཞིགས་ན་རྒྱ་ལོའི་ཚེས་ལྔ་ཉིན་ནི་བཀྲ་ཤིས་པའི་ཉིན་མོ་ཡིན་པས། ཉིན་འདི་ཉིན་བུ་མོ་མཁའ་མོ་འཚོའི་སྐྲ་སྟོན་མཛད་སྒོའི་ཉིན་མོར་གཏན་ལ་ཕབ།

སྐྲ་སྟོན་ཆོ་ག་མ་བསྒྲུབ་ཡར་སྔོན་གྱི་ཟླ་ཕྱེད་ཙམ་གྱི་རིང་ལ། བུ་མོ་མཁའ་མོ་འཚོའི་ཕ་དོན་འགྲུབ་ཚེ་རིང་གིས་རང་གི་སྡེ་བ་དང་ཚོ་བ་ནང་གི་བསམ་ཤེས་རྒན་པ་དང་སྤྱོད་གྲགས་གཉིས་ལེགས་ཀྱི་མི་སྣ་འགའ་ཁྱིམ་དུ་གདན་འདྲེན་ཞུས་ཏེ་བུ་མོའི་སྐྲ་སྟོན་ཆོ་གའི་སྟེང་གི་དོན་དག་ལ་གྲོས་མོལ་བྱས། གཡེམ་སྡེ་བ་ནང་གི་ཚོ་བར་སྒོ་མེ་ཚོ་བ་ཞོལ་མ་ཟེར་ལ། དེའི་ནང་ཚོ་བ་ཆུང་ཆུང་བཞི་ཡོད་པ་སྟེ། གནམ་ལྷ་རྩེ་དང༌། རྒྱ་སྒོ། སྤྱང་ཚང་སྐེ། ཧོར་ནག་ཚོ་བ་བཅས་བཞི་ཡོད་པ་དང༌། དོན་འགྲུབ་ཚེ་རིང་ཚང་གི་ཁྱིམ་ནི་གནམ་ལྷ་རྩེ་ཚོ་བར་གཏོགས་པ་རེད།

སྤྱི་ཚོགས་འཕོ་འགྱུར་བྱུང་བ་དང་བསྟུན་ནས། མང་ཚོགས་ཀྱི་འཚོ་བའང་དེ་བསྟུན་གྱིས་འཕེལ་རྒྱས་འབྱུང་བཞིན་ཡོད་ལ། དེང་རབས་རིག་གནས་ཀྱི་ཤན་ཤུགས་ཟབ་མོའི་འོག སྲོལ་རྒྱུན་རིག་གནས་མི་ཉུང་བ་ཞིག་ལ་ཐད་ཀར་དུ་ཤན་ཞུགས་ནས་རིམ་བཞིན་ཉམས་རྒུད་དུ་འགྲོ་བཞིན་པ་དཔེར་ན། བོད་ཀྱི་གཉེན་སྟོན་དེ་ད་ཆ་མང་ཆེ་བ་ཞིག་གིས་རྒྱ་སྟོན་ལྟ་བུར་བསྒྱུར་ཡོད་པ་བཞིན་ནོ། དེ་བས། དོན་འགྲུབ་ཚེ་རིང་གིས་རང་གི་བུ་མོའི་སྐྲ་སྟོན་ཆོ་ག་དེ་ཕ་ཡུལ་དུ་བསྒྲུབ་པའི་དམིགས་ཡུལ་ཡང་དམངས་སྲོལ་རིག་གནས་རྒྱུན་འཛིན་དང་དམངས་ཁྲོད་ཀྱི་ཆོ་གའི་མཛད་སྒོའི་ཁྱད་ཆོས་འབུར་དུ་ཐོན་དུ་འཇོག་རྒྱུ་དེ་ཡིན་ལ། དེ་ལས་ལྷག་པར་རྒན་པ་ཚོས་རང་ས་ཁུལ་དང་སྡེ་བའི་སྐྲ་སྟོན་ཆོ་གའི་ལུགས་སྲོལ་སྐོར་གྱི་ཁྱད་ཆོས་དང་རིན་ཐང་ཐད་ནས་མཛུབ་སྟོན་ལྷུག་པོར་གནང་སྟེ་རྗེས་རབས་པ་ཚོར་གསལ་འདེབས་དང་བག་ཆགས་ཟབ་མོ་འཇོག་རྒྱུ་དེའོ།

གདན་ཞུ་རོགས་རམ་པ་དག་གིས་རང་རང་གི་དྲན་ཕྱོགས་བཤད་པ་དང་དགོད་གཏམ་དང་ཀུ་རེའི་ཁྲོད་ནས་སྐྲ་སྟོན་མཛད་སྒོ་ལ་གྲ་སྒྲིག་དང་གྲོས་ཞིབ་མོ་བྱས་ཤིང༌། ཟས་བཅུད་ཟ་མ་གཡོ་སྦྱོར་དང༌། ཕྱོགས་བཞིའི་འགྲུལ་བར་འབོད་བརྡ་གཏོང་བ། འགྲུལ་བ་སྣེ་ལེན་བྱེད་པ། སྟོན་མོའི་ཚོགས་ར་བཀོད་སྒྲིག དམངས་ཁྲོད་རིག་རྩལ་རྣམ་གྲངས་འཁྲབ་སྟོན་བྱེད་པ་སོགས་ཀྱི་ཐད་ནས་བཀོད་སྒྲིག་དང་གྲ་སྒྲིག་གྱ་ནོམ་པ་བྱས། རྒྱ་ལོའི་ཚེས་བཞི་ཉིན་གྱི་ཞོགས་པར། སྡེ་བའི་ཚོ་བ་ནང་གི་རོགས་བྱེད་པ་ཕོ་མོ་རྒན་གཞོན་རྣམས་ཁོ་ཚང་གི་ཁྱིམ་དུ་ཡོང་ནས་ཆོ་གའི་མཛད་སྒོའི་སྟེང་གི་ཟས་རིགས་དང་ཚོགས་ར་གྲ་སྒྲིག་གི་ལས་འགོ་བརྩམས་ཤིང༌། དོན་འགྲུབ་ཚེ་རིང་གིས་ཀྱང་སྔགས་པ་ཀུན་དགའ་གདན་འདྲེན་ཞུས་ནས་ཆོ་གའི་རིམ་གྲོ་བསྒྲུབ་པ་དང༌། རང་གི་བུ་མོར་ལོ་ན་གསར་བའི་ནང་གེགས་མེད་བདེ་སྐྱིད་ཡོང་པའི་སྐྱབས་འཇུག་དང་བཀྲ་ཤིས་གཡང་འབོད་བྱས།

ཆོ་གའི་དངོས་ལས་བག་དུས་ལེན་པ་དང་ཐེའུ་རིས་སློང་བའི་སྐོར།

དེ་སྔོན་མཚོ་སྔོན་གྱི་ཁྲི་ཀ་དང་གཅན་ཚ། དཔའ་ལུང་སོགས་ས་ཁུལ་གྱི་བོད་རིགས་ཀྱིས་སྐྲ་སྟོན་ཆོ་ག་མ་སྤེལ་ཡར་སྔོན་དུ། བུ་མོའི་སྐྱེས་སྐར་སོགས་ལ་གཞིགས་ནས་སྔགས་པ་དང་དགེ་འདུན་པ་གདན་འདྲེན་ཞུས་ཏེ་བཀྲ་ཤིས་པའི་ཉིན་མོ་འདེམས་པ་ཡིན་ལ། བཀྲ་ཤིས་ཆོ་གའི་ཉིན་མོའི་སྔོན་གྱི་ཉིན་གཉིས་ནས་གསུམ་གྱི་རིང་ལ་སྔགས་པ་དང་དགེ་འདུན་པས་རིམ་གྲོའི་འགྲོ་ལུགས་ལྟར་སྐྲ་སླས་ནས་ཆོ་ག་བསྒྲུབ་འགོ་རྩོམ་པ་ཞིག་ཡིན། ད་ལྟ་ནི་རྒྱ་ལོའི་ཚེས་བཞི་ཉིན་གྱི་ཕྱི་དྲོའི་དུས་ཚོད་གསུམ་ཡས་མས་ཡིན་ལ། ས་འདི་གའི་ལུགས་སྲོལ་ལྟར། མཁའ་མོ་འཚོ་རང་སྡེ་བའི་བུད་མེད་ཚོ་དང་བུ་མོ་ཚོས་འགྲོ་རོགས་འོག སྔགས་པ་ཀུན་དགའི་འདོན་པ་སྐྱོན་སའི་ཁང་བར་འཛུལ་ནས་རིམ་གྲོའི་ལུགས་སྲོལ་ལྟར་ཐོག་མར་བུ་མོ་མཁའ་མོ་འཚོའི་མགོ་ན་བཏགས་ཡོད་པའི་ཟངས་ཀྱི་སྒོར་མོ་སྟེ་དོང་ཙེའམ་མ་ཆ་ཟེར་བ་དེ་ཚོ་བའི་བུད་མེད་ནང་གི་ཁ་ལས་ཅན་ཞིག་གིས་ཁོ་མོར་སློང་དགོས་ལ། བུ་མོ་མཁའ་མོ་འཚོས་ཡིད་མི་འཐད་པའི་བཟོ་ལྟའི་ཁྲོད་སྐྲའི་ལོགས་གཉིས་ཀྱི་ལན་བུ་སྟེང་གི་དོང་ཙེ་དེ་སྟེར་དགོས་ཤིང༌། མཁའ་མོ་འཚོའི་མཐའ་འཁོར་གྱི་བུད་མེད་དང་བུ་མོ་ཚོས་ཁོ་མོའི་མཐའ་བསྐོར་ཏེ་དེའི་ནང་གཉེན་སྒྲིག་བྱས་ཟིན་པའི་བུད་མེད་ཅུང་དར་མ་གཉིས་ཀྱིས“ད་ནངས་ལྷ་སྔ་ཁྱོད་སྔ་ཡིན།། བྱ་ཀ་ལ་ངུ་དང་ང་ལ་ངུ༌།། ད་ནངས་ལྷ་འདར་ཆ་འདར་ཡིན།། བྱ་ཆ་རེ་ངུ་དང་ང་ལ་ངུ་།།བྱ་ཕོ་དཀར་བོ་འུ་གཉིས་ཡིན།། ནམ་ཚོད་མི་འཛིན་རང་དབང་མེད།། རྨ་བྱ་སྔོན་མོ་འུ་གཉིས་ཡིན།། ཆུ་ཁར་མི་ཉུལ་རང་དབང་མེད།། སྐྱ་ཀ་ཁྲ་མོ་འུ་གཉིས་ཡིན།། བག་ཚུགས་མི་འཛིན་རང་དབང་མེད།། བསྟོད་ལ་དཔོན་རྒན་ལྷ་བོ་བསྟོད།། མ་བསྟད་དགུང་སྔོན་མཉམ་དུ་ཡོད།། བསྟད་ན་དགུང་སྔོན་སློག་སེ་སོང༌།།”ཞེས་ཡིད་སེམས་ལ་སྨྲེང་བ་སྟེར་བའི་དབྱངས་རྟ་ལ་སྐྱོན་པ་ཡིན། རྣམ་པ་འདིར་ཡུལ་འདི་གས“བག་ངུས”་ལེན་པ་ཟེར་ཞིང༌། བག་ངུས་ལེན་པ་ནི་བུ་མོའི་སྐྲ་སྟོན་ཆོ་གའི་གོ་རིམ་ཁྲོད་ཅུང་མང་པའི་དབྱངས་རྟ་ཞིག་ཡིན་ཞིང༌། རྒྱུས་ལོན་པ་ལྟར་ན། དེ་སྔོན་བག་ངུས་ནི་བག་མ་མོ་རང་གིས་ལེན་དགོས་པ་ཞིག་ཡིན་མོད། འོན་ཀྱང་ད་ལྟ་དེ་རིམ་གྱིས་ཉམས་ནས་བག་ངུས་ཁ་ཚང་ཞིག་ལེན་མཁན་ཉུང་ཞིང༌། ལྷག་པར་དུ་དར་མར་མ་གྱུར་པའམ་སྐྲ་མ་ཕབ་པའི་བུ་མོ་ཚོའི་ནང་དུ་ལེན་མཁན་ཉུང་བས། སྡེ་བ་དང་ཚོ་བའི་ནང་དུ་བུད་མེད་རེ་འགའ་ཞིག་གིས་མ་གཏོགས་བག་ངུས་ལེན་ཤེས་པ་ཉུང་བའི་གནས་སུ་གྱུར་ཡོད་པ་རེད། དེའི་ཞོར་དུ་སྟག་ཤར་གཉིས་ཀྱིས་ཕན་ཚུན་ལ་“སྐྲ་ཨ་གཡང་ཐེའུ་ལ་གསེར་ཡང་སྐྱེས།། གསེར་གྱི་ཐེའུ་རིས་སྨུག་པོ་ཡིན།། སྨུག་པོ་ཐེའུ་རིས་བཤིག་ཁེལ་དཀའ།། འདོགས་ཆ་ཁ་ཚང་ཁས་ལེན་བྱོས།།མགོ་སྐྲ་ཆུ་གཞོང་གསེར་ཟངས་དགོས།། གསེར་གྱི་གཞོང་བུམ་གང་ཡག་དགོས།། གང་ཡག་དེ་ཚོ་རང་ལ་མེད།། རང་ལ་མེད་ན་གླིང་ལ་འཚོལ།། གླིང་ལ་འཚོལ་དང་ད་དུང་ཡོད།། སྐྲ་གཡས་སྐྲ་ཤད་ན་གསེར་སོ་དགོས།། གསེར་གྱི་སོ་མང་ཆ་འདུམ་དགོས།། ཆ་འདུམ་དེ་ཚོ་རང་ལ་མེད།། རང་ལ་མེད་ན་གླིང་ལ་འཚོལ།། གླིང་དུ་འཚོལ་དང་ད་དུང་ཡོད།། སྐྲ་གཡོན་སྐྲ་ཤད་ན་དངུལ་སོ་དགོས།།དངུལ་གྱི་སོ་ཁ་ཆ་འདེམས་དགོས།། ཆ་འདེམ་དེ་ཚོ་རང་ལ་མེད།། རང་ལ་མེད་ན་གླིང་ལ་འཚོལ།། གླིང་དུ་འཚོལ་དང་ད་དུང་ཡོད།། སྐྲ་ལྟག་སྐྲ་ཤད་ན་དུང་སོ་དགོས།། དུང་གི་སོ་ཁ་ཆ་འདེམས་དགོས།། མ་འདེམས་དེ་ཚོ་རང་ལ་མེད།། རང་ལ་མེད་ན་གླིང་དུ་འཚོལ།། གླིང་དུ་འཚོལ་དང་ད་དུང་ཡོད།།”ཞེས་དབྱངས་རྟ་ལ་སྐྱོན་པ་ཞིག་ཡིན་ཞིང༌། དེའི་དོན་ནི་རྒྱན་གོས་དང་འདོགས་ཆ་གྲ་སྒྲིག་བྱས་མེད་ཚེ། བུ་མོས་མ་ཆའམ་དོང་ཙེ་སྟེར་མི་སྲིད་ལ། དེ་མ་བྱིན་ཚེ་དར་མའི་ཆོ་ག་དངོས་ལ་ཞུགས་མི་ཐུབ་པའི་དཔེ་ཡོད་པར་བཤད་ཅིང༌། མ་ཆའམ་དོང་ཙེ་འདི་ལེན་པའི་གོ་རིམ་ཡོངས་ལ་ཡུལ་འདི་གས“ཐེའུ་རིས”ལེན་པ་ཞེས་ཟེར། ཐེའུ་རིས་བླངས་རྗེས་བུད་མེད་ཁ་ལས་ཅན་དེས་སྔགས་པའི་ལག་ནས་སྐྲ་ཤད་སོ་མང་སོ་མ་ཞིག་ལེན་དགོས་ཤིང༌། སྔགས་པས་སྒྲུབ་སྦྱངས་བྱས་པའི་སོ་མང་ལ་གཡང་འཁོར་བས་ཅི་བསམ་དོན་ཀུན་འགྲུབ་པར་བྱེད་ལ། སྔགས་པས་ཀྱང་བཀྲ་ཤིས་ཁ་གཡང་བོས་ནས་བུ་མོར་སྟེར་བ་ཞིག་ཡིན།

ས་འདིའི་ཡུལ་སྲོལ་གོམས་གཤིས་ལ་གཞིགས་ན། སྐྲ་ཤད་སོ་མང་བླངས་ཏེ། ཚོ་བའི་བུད་མེད་ཚོས་མི་འགྱང་བར་དར་མར་འགྱུར་བའི་བུ་མོ་མཁའ་མོ་འཚོར་ཨ་མའི་སེམས་ཁྲལ་དང་བརྩེ་བ་མཚོན་པར་བྱས་ཤིང༌། བུ་མོ་ནར་སོན་ནས་དར་མར་འགྱུར་བ་ནི་ཨ་མར་མཚོན་ནས་བཤད་ན། དར་མའི་ཆོ་ག་སྤེལ་བ་ཙམ་ཁོ་ན་མ་ཡིན་པར། དར་མར་གྱུར་ན་འགན་ཁུར་དང་དགའ་སྐྱོ་ཆགས་སྡང་སོགས་སྤྱི་ཚོགས་ཀྱི་འཚོ་བ་མང་པོར་ཁ་གཏོད་ས་མང་བས། རྙོག་དྲ་ཆེ་བའི་མི་ཚེའི་བརྒྱུད་རིམ་ཁྲོད་ཀྱི་སེམས་ཁམས་ནི་ཇི་འདྲའི་བརྗོད་ཀྱིས་མི་ལང་བ་ཞིག་རེད་ཨང༌།

ཆོ་གའི་དངོས་ལས་སྐྲ་སླས་ཏེ་གཟབ་འཆོར་སྤྲས་པའི་སྐོར།

སྐྲ་སླས་ཏེ་གཟབ་འཆོར་སྤྲས་བ་ནི་དར་མའི་ཆོ་གའི་མཛད་སྒོ་ཁྲོད་ཀྱི་ལས་གལ་ཆེན་ཞིག་ཡིན་ལ། ལྷག་པར་དུ་སྐྲ་སླས་པ་ནི་དེ་ལས་ཀྱང་གལ་ཆེན་ཞིག་གོ ཡུལ་སྲོལ་ལྟར་སྡེ་བའི་ནང་གི་བུད་མེད་བསམ་ཤེས་ཅན་ནམ་ཁ་ལས་ཅན་གྱིས་མཁའ་མོ་འཚོ་སྡོད་སའི་ཁང་བའི་ནང་དུ་མོའི་སྐྲ་ཤད་དེ་སླས་འགོ་བརྩམས།སྤྱིར་བཏང་དུ་བུ་མོའི་སྐྲ་ནི་བུ་མོའི་ཨ་མའམ་ཡང་ན་བུད་མེད་རྒན་རབས་པས་ལན་བུ་འགྲོལ་བ་ཞིག་ཡིན་ལ། ལན་བུ་དུ་མ་སླས་དགོས་ཤིང༌། ཡ་གྲངས་སླས་དགོས་པ་ཞིག་རེད།འཁྲུས་གཞོང་ནང་དུ་སྡོང་བུའི་ཤུན་པ་ཞིག་ཡོད་པ་ནི་ཡོ་འབག་གི་ཤུན་པ་ཡིན་ཞིང༌། བཤད་རྒྱུན་དུ་སྡོང་མ་འདིའི་ཤུན་པ་ཆུ་དང་སྦྱར་ཏེ་སྐྲའི་སྟེང་བྱུགས་ན་སྐྲ་ལ་མཉེན་ཤ་དོད་པར་མ་ཟད། ད་དུང་སྐྲའི་ལན་བུ་ལ་རློན་གཤེར་ལྡན་ཞིང་འོད་འཁྱུག་གེར་འདུག་པས། སྐྲའི་མཛེས་འཆོར་རྒྱུ་ཆ་བཟང་པོ་ཞིག་འདུག་པར་བཤད་ཅིང༌། དེ་སྔོན་སྤྱི་ཚོགས་རྙིང་བའི་དུས་ནས་བཟུང་རོང་ཕྱོགས་ས་ཁུལ་གྱི་བོད་རིགས་བུད་མེད་ཚོས་སྐྲ་ཤད་སྐབས་ཡོ་འབག་སྟོང་མའི་ཤུན་པ་འདི་བེད་སྤྱོད་བྱེད་བཞིན་ཡོད་པ་རེད། སྐྲ་སླས་ནས་ཚར་ལ་ཉེ་སྐབས་མཇུག་གི་ལན་བུ་ནི་རྒན་རབས་པས་བུ་མོའི་ཨ་མར་རོགས་བྱས་ཏེ་ཚར་དགོས་བར་བཤད་པ་ཞིག་ཡིན། འདི་ལྟར་སྐྲ་སླས་ཚར་རྗེས་མགོ་རྒྱན་དང་སྐྲ་ལོང༌། བྱུ་རུ། མགུལ་རྒྱན་སོགས་རིན་པོ་ཆེས་སྤྲས་དགོས་པས། སྔོན་ཆད་ཀྱི་སྐྲ་སྟོན་ཆོ་གའི་གཟབ་སྤྲོས་བྱེད་པའི་དུས་ཡུན་ནི་ཉིན་གཉིས་ནས་གསུམ་ཙམ་ཡིན་པར་བཤད་སྲོལ་ཡོད་ལ།དེང་སྐབས་སྟབས་བདེར་བཏང་ཡོད་མོད། འོན་ཀྱང་རིན་ཆེན་རིགས་ནི་ད་དུང་མེད་དུ་མི་རུང་བ་ཞིག་འདུག བུ་མོ་མཁའ་མོ་འཚོ་གཟབ་སྤྲོས་བྱེད་པའི་ཞོར་དུ་རང་སྡེ་བའི་ནང་དུ་སྐྲ་ཕབ་ཟིན་ཡང་གཉེན་སྒྲིག་བྱས་མེད་པའི་བུ་མོ་གཅིག་ནས་གཉིས་ལའང་འོས་འཚམ་གྱིས་གཟབ་སྤྲོས་བྱས་ནས་ཁོ་མོར་སྐྲ་སྟོན་ཆོ་གའི་ཁྲོད་བག་རོགས་བྱེད་དགོས་པ་ཡིན་ལ། སྡེ་བ་དང་ཚོ་བར་འབོད་བརྡ་གཏོང་རོགས་དུ་འགྲོ་དགོས་བ་ཞིག་ཀྱང་ཡིན་པ་རེད།

ཆོ་གའི་དངོས་ལས་སྡེ་བ་དང་ཚོ་བར་འབོད་བརྡ་གཏོང་བའི་སྐོར།

རྒྱ་ལོ་ཚེས་ལྔའི་ཉིན་སྟེ། དེ་རིང་ནི་སྟོན་མོའི་ཆོ་གའི་མཛད་སྒོའི་ཉིན་མོ་ཡིན་ལ། མཁའ་མོ་འཚོར་མཚོན་ན་ཆེས་གལ་ཆེ་བའི་ཉིན་མོ་རེད། སྐྱ་རེངས་མ་བཀྱག་པའི་ཡར་སྔོན་ཞིག་ནས་མཁའ་མོ་འཚོའི་རྨོ་མོ་དང་མོའི་ཨ་མ་གཉིས་ཀྱིས་ཁོ་མོར་རྒྱན་གོས་སོགས་ཀྱི་གཟབ་སྤྲོས་ལེགས་པོར་བྱས། དེ་རིང་མཁའ་མོ་འཚོའི་ཆེས་ཐོག་མའི་ལས་ཀ་གལ་ཆེན་ཞིག་ཡོད་པ་ནི་མོ་དང་རང་གི་བག་རོགས་གཉིས་ཀྱིས་སྡེ་བ་དང་ཚོ་བའི་ཁྱིམ་མི་རྣམས་ལ་སྔ་མོ་ནས་འབོད་བརྡ་གཏོང་རྒྱུ་དེ་རེད། ཡུལ་འདིའི་གོམས་སྲོལ་ལྟར་མོའི་བག་རོགས་གཉིས་དང་ཁོ་མོ་ཚོ་རང་སྡེ་བའི་དུད་ཁྱིམ་རེ་རེར་འཛུལ་ནས་སྐྲ་སྟོན་ཆོ་གའི་སྟེང་ཐོན་པར་འབོད་བརྡ་གཏོང་དགོས་ལ། འདིར་ལྟར་དུད་ཁྱིམ་རེ་རེར་འབོད་བརྡ་གཏོང་སྐབས་སྐྲ་སྟོན་བག་མའི་ཁ་མི་གྲགས་པར་བག་རོགས་གཉིས་ཀྱིས་འབོད་བརྡ་གཏོང་པ་ཞིག་རེད། རྒྱུ་མཚན་མི་དར་མར་གྱུར་ཚེ་ཁྲེལ་དང་བག་ཡོད་དགོས་ལ།དེང་ཕྱིན་བྱིས་བློའི་སྤྱོད་པ་སོགས་སྤང་དགོས་པའི་གནད་མཚོན་པར་བྱེད་པ་དེ་ཡིན་པ་བཤད་སྲོལ་འདུག

པར་དབང་གསལ་བསྒྲགས།      ངེད་ཀྱི་སྐོར།      འབྲེལ་གཏུགས་བྱེད་ཚུལ།

གློག་འཕྲིན་ཡིག་སྒམ། tibet3@126.com    ཁ་པར། 0971-8455441

©2006-2013 China Tibetannet Corporation པར་དབང་ངེད་དྲ་བར་དབང་བས་ཆོག་མཆན་མ་ཐོབ་པར་གཞན་གྱིས་རང་དགར་སྤྱོད་མི་ཆོག