མདུན་ཤོག- གནས་སྐོར།- གངས་ཅན་རི་ཀླུང་བསྟན་བཅོས།

ཆུ་དཀར་ཆུ་ནག

  ཡོང་ཁུངས། སེམས་ཀྱི་ཉི་ཟླའི་བོད་ཡིག་དྲ་བ།  2014-07-30 11:31

ཆུ་དཀར་ཆུ་ནག་ནི་སེམས་ཀྱི་ཉི་ཟླ་རྫོང་སན་པ་ཤང་དུ་ཆགས་ཡོད། རྫོང་མཁར་དང་དེའི་བར་ལ་སྤྱི་ལེ 101 ཡོད།དེ་ནི་ཐན་སྐྱུར་ཆིན་ཀའེ་འདྲེས་པའི་ཆུ་ཕྲན་དལ་གྱིས་བཞུར་དུས་ཉི་འོད་ཀྱིས་འཕྲོས་པའི་འོག འདྲེས་སྦྱོར་གྱི་འགྱུར་འབྱུང་བྱུང་ནས།མདོག་དཀར་པོའི་དིམ་དངོས་མུ་མཐུད་དུ་སའི་ངོས་སུ་ཆགས་ནས་གྲུབ་པའི་སྡིངས་ཆ་ཞིག་རེད།  ། 

པར་དབང་གསལ་བསྒྲགས།      ངེད་ཀྱི་སྐོར།      འབྲེལ་གཏུགས་བྱེད་ཚུལ།

གློག་འཕྲིན་ཡིག་སྒམ། tibet3@126.com    ཁ་པར། 0971-8455441

©2006-2013 China Tibetannet Corporation པར་དབང་ངེད་དྲ་བར་དབང་བས་ཆོག་མཆན་མ་ཐོབ་པར་གཞན་གྱིས་རང་དགར་སྤྱོད་མི་ཆོག