མདུན་ཤོག- གནས་སྐོར།- གངས་ཅན་རི་ཀླུང་བསྟན་བཅོས།

ཝུན་ཁྲོན་གྱི་གཙང་གསུམ་འདུས་ཁུལ་དུ་ཆགས་པའི་བོད་ཀྱི་གྲོང་སྡེ།

  ཡོང་ཁུངས། ཀྲུང་གོའི་བོད་ལྗོངས་དྲ་བ།  2014-07-28 16:34

ཝུན་ཁྲོན་གྱི་གཙང་གསུམ་འདུས་ཁུལ་དུ་ཆགས་པའི་བོད་ཀྱི་གྲོང་སྡེ།
གཙང་གསུམ་འདུས་ཁུལ་དུ་ཆགས་པའི་བོད་ཀྱི་གྲོང་སྡེ།
གཙང་གསུམ་འདུས་ཁུལ་དུ་ཆགས་པའི་བོད་ཀྱི་གྲོང་སྡེ།
གཙང་གསུམ་འདུས་ཁུལ་དུ་ཆགས་པའི་བོད་ཀྱི་གྲོང་སྡེ།
གཙང་གསུམ་འདུས་ཁུལ་དུ་ཆགས་པའི་བོད་ཀྱི་གྲོང་སྡེ།

གཙང་བོ་གསུམ་ནི་སི་ཁྲོན་ཞིང་ཆེན་ནུབ་བྱང་རྒྱུད་དུ་ཆགས་ཡོད་ཅིང་། རྔ་བ་བོད་རིགས་ཆའང་རིགས་རང་སྐྱོང་ཁུལ་ཝུན་ཁྲོན་རྫོང་ཁོངས་སུ་ཡོད། དབུས་ཆུ་དང་། ནུབ་ཆུ། ཁྲོ་ཆུ་བཅས་ཆུ་སྣ་གསུམ་གཅིག་ཏུ་འདུས་པས་གཙང་གསུམ་དུ་ཐོགས་པ་རེད། གཙང་གསུམ་སྐྱེ་ཁམས་ཡུལ་སྐོར་མཛེས་ལྗོངས་ཁུལ་ནི་སི་ཁྲོན་དུ་ས་ཡོམ་བྱུང་རྗེས་སུ་བསྐྱར་བསྐྲུན་བྱས་པའི་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་4Aརིམ་པའི་ཡུལ་སྐོར་མཛེས་ལྗོངས་ཁུལ་ཐོག་མ་ཡིན་ཞིང་། སི་ཁྲོན་དུ་ཉེ་བའི་ལོ་ཤས་ནང་དུ་མཐོང་དཀོན་པའི་སྐྱེ་ཁམས་ཡུལ་སྐོར་མཛེས་ལྗོངས་ཁུལ་ཞིག་ཡིན་ལ། ཝུན་ཁྲོན་རྫོང་གི་ཞིང་ཆེན་རིམ་པའི་མཛེས་ལྗོངས་ཁུལ་གསར་སྤེལ་ཆེས་སྔ་བ་ཞིག་ཀྱང་ཡིན།  ། 

པར་དབང་གསལ་བསྒྲགས།      ངེད་ཀྱི་སྐོར།      འབྲེལ་གཏུགས་བྱེད་ཚུལ།

གློག་འཕྲིན་ཡིག་སྒམ། tibet3@126.com    ཁ་པར། 0971-8455441

©2006-2013 China Tibetannet Corporation པར་དབང་ངེད་དྲ་བར་དབང་བས་ཆོག་མཆན་མ་ཐོབ་པར་གཞན་གྱིས་རང་དགར་སྤྱོད་མི་ཆོག