མདུན་ཤོག- གནས་སྐོར།- གངས་ཅན་རི་ཀླུང་བསྟན་བཅོས།

མཚོ་ཁྲི་ཤོར་རྒྱལ་མོའི་པང་དུ་དགུན་རོལ་བཞོན་པའི་ངང་དཀར་གྱི་ཁྱུ་ཚོགས།

  ཡོང་ཁུངས། མཚོ་སྔོན་པོ་དྲ་བ།  2011-05-08 12:52

 དགུན་གྱི་ཁ་བ་ལྷ་མོ་དང་བསྡོངས་ཏེ་ལྷོ་ཕྱོགས་གྱི་ངང་དཀར་ཁྱུ་དང་ཁྱུ་བྱས་ནས་མཚོ་སྔོན་ཁྲི་ཤོར་རྒྱལ་མོའི་འདབ་ཆགས་ཀྱི་གླིང་ཕྲན་དུ་སླེབས། གཤན་གྱི་མཛེས་རིས་དེ་དག་ནི་མཚོ་ཁྲི་ཤོར་རྒྱལ་མོའི་པང་དུ་དགུན་རོལ་བཞིན་པའི་ངང་དཀར་ཚོགས་ཀྱིས་ཞོགས་པའི་ཉི་གཞོན་དང་དགོང་དྲོའི་མཚམས་སྤྲིན་གྱི་ཁྲོད་དུ་གཤོག་ཟུང་གར་ལ་རྩེན་བཞིན་པའི་མཛེས་ལྗོངས་ཡིན།   ། 


མཚོ་སྔོན་པོའི་ངང་དཀར་གྱི་ཁྱུ་ཚོགས།


མཚོ་སྔོན་པོའི་ངང་དཀར་གྱི་ཁྱུ་ཚོགས།


མཚོ་སྔོན་པོའི་ངང་དཀར་གྱི་ཁྱུ་ཚོགས།


མཚོ་སྔོན་པོའི་ངང་དཀར་གྱི་ཁྱུ་ཚོགས།


མཚོ་སྔོན་པོའི་ངང་དཀར་གྱི་ཁྱུ་ཚོགས།