མདུན་ཤོག- ཡིག་ཚགས།- དཔལ་འབྱོར།

2011ལོའི་«མཚོ་སྔོན་བོད་ཡིག་གསར་འགྱུར»ཉོ་བར་དགའ་བསུ་ཞུ།

    2010-11-09 13:13

2011ལོའི་«མཚོ་སྔོན་བོད་ཡིག་གསར་འགྱུར»ཉོ་བར་དགའ་བསུ་ཞུ།

«མཚོ་སྔོན་བོད་ཡིག་གསར་འགྱུར»ནི་རྒྱལ་ཡོངས་ནས་འགྲེམ་སྤེལ་ཆེས་སྔ་བའི་བོད་ཡིག་ཏང་གི་ཚགས་པར་ཡིན།

རྒྱལ་ནང་གཅིག་གྱུར་གྱི་གསར་འགྱུར་ཨང་རྟགསCN63-0001/Z ཚབ་རྟགས55-2

པར་དེབ་རེའི་རིན་གོང་སྒོར2.5ཡིན་ལ། ཟླ་རེའི་རིན་གོང་སྒོར9ཡིན་པ་དང་ལོ་རེའི་རིན་གོང་སྒོར108ཡིན།

ས་གནས། ཟི་ལིང་གྲོང་ཁྱེར་འབྲི་ཆུ་ལམ་གྱི་སྒོ་རྟགས་ཨང5པ། སྦྲག་ཨང810000

ཁ་པར་ཨང་གྲངས0971-8457652ཡང་ན8457649 བརྙན་སྐྱེལ་ཨང་རྟགས0971-8457652