སེམས་ཀྱི་ཉི་ཟླ་རྫོང་གིས་ཀྲུང་གོ་གསར་བ་དབུ་བརྙེས་ནས་ལོ60ལོན་པར་རྟེན་འབྲེལ་ཞུ་བའི་གླུ་དབྱངས་འགྲན་ཚོགས་སྤེལ་བ། སེམས་ཀྱི་ཉི་ཟླ་རྫོང་གིས་ཀྲུང་གོ་གསར་བ་དབུ་བརྙེས་ནས་ལོ60ལོན་པར་རྟེན་འབྲེལ་ཞུ་བའི་གླུ་དབྱངས་འགྲན་ཚོགས་སྤེལ་བ།
རྒྱལ་སྟོན་དུས་ཆེན་གྱི་རྣམ་པས་ཁེངས་པའི་ལྷ་ས་གྲོང་ཁྱེར། རྒྱལ་སྟོན་དུས་ཆེན་གྱི་རྣམ་པས་ཁེངས་པའི་ལྷ་ས་གྲོང་ཁྱེར།
བོད་ལྗོངས་ཀྱི་གནས་སྐོར་ལས་རིགས་ལ་སླར་གསོ་རང་བཞིན་གྱི་འཕེལ་རྒྱས་བྱུང་བ། བོད་ལྗོངས་ཀྱི་གནས་སྐོར་ལས་རིགས་ལ་སླར་གསོ་རང་བཞིན་གྱི་འཕེལ་རྒྱས་བྱུང་བ།
མཚོ་སྔོན་གྱིས་ངལ་རྩོལ་དཔེ་ལེགས་དང་སྔོན་ཐོན་མི་སྣར་གཟེངས་བསྟོད་ཚོགས་འདུ་བསྡུས་པ། མཚོ་སྔོན་གྱིས་ངལ་རྩོལ་དཔེ་ལེགས་དང་སྔོན་ཐོན་མི་སྣར་གཟེངས་བསྟོད་ཚོགས་འདུ་བསྡུས་པ།
ཀྲིག་ཡུང་ཁང་གིས་པཱ་ཞི་རྒྱལ་ཕྲན་མཉམ་འབྲེལ་གྱི་ཆེས་མཐོའི་ཁྲིམས་ཁང་གི་ཡོན་ཀྲང་ལ་མཇལ་འཕྲད་གནང་བ། ཀྲིག་ཡུང་ཁང་གིས་པཱ་ཞི་རྒྱལ་ཕྲན་མཉམ་འབྲེལ་གྱི་ཆེས་མཐོའི་ཁྲིམས་ཁང་གི་ཡོན་ཀྲང་ལ་མཇལ་འཕྲད་གནང་བ།

འོད་སྟོང་འབར་བའི་ལོ་ངོ༦༠།

བོད་ཡུལ་གྱི་འགྱུར་ལྡོག་ཆེན་མོ།

གྲུབ་འབྲས་ཀྱིས་གཏམས་པའི་ལོ་འཁོར༦༠།

རྒྱལ་གཅེས་རིང་ལུགས་ཀྱི་མིག་དཔེ།

སྤྱི་མཐུན་རྒྱལ་ཁབ་དང་མཉམ་དུ་འཚར་ལོངས་བྱུང་བ།

པར་དབང་གསལ་བསྒྲགས། རང་རེའི་དྲ་བ་ངོ་སྤྲོད། འབྲེལ་གཏུགས་བྱེད་ཚུལ།
གློག་འཕྲིན་ཡིག་སྒམ། tibet3@126.com    ཁ་པར། 0971-8455441
©2008 China Tibetannet Corporation པར་དབང་ངེད་དྲ་བར་དབང་བས་ཆོག་མཆན་མ་ཐོབ་པར་གཞན་གྱིས་རང་དགར་སྤྱོད་མི་ཆོག