བཀྲ་ཤིས་ལོ་སར་ཚེས་གཅིག

​བཀྲ་ཤིས་ལོ་གསར་ཚེས་གཅིག །ཞིམ་མངར་ཟས་ཀྱི་ཐོག་མ། །འོ་ཇ་བདུད་རྩིའི་མཆོད་བཤམས། །ལྷ་བསང་སྔོན་མོའི་དུ་བར། ། རེ་བའི་ཀི་བསྭོ་བསྟར་ནས། །མཆོག་གསུམ་ལྷ་ལ་ཕུལ་ཡོད། །