ཁྲུང་ཁྲུང་སྐེ་ནག་གི་དགུན་སྐྱེལ་དགའ་ཚལ།ཉེ་ཆར་བོད་ལྗོངས་ལྷ་ས་གྲོང་ཁྱེར་ལྷུན་གྲུབ་རྫོང་དུ་ཁྲུང་ཁྲུང་སྐེ་ནག་1500ལྷག་ཙམ་ཟིན་ནས་གནས་དེ་ནི་ཁྲུང་ཁྲུང་སྐེ་ནག་གི་དགུན་སྐྱེལ་དགའ་ཚལ་ཞིག་ཏུ་གྱུར་ཡོད་པ་རེད།

དཔྱད་མཆན 0 ཡོད།