གཡང་འབུམ་ཚེ་རིང་གི་བརྙན་པར་བདམས་བཀོད།གཡང་འབུམ་ཚེ་རིང་། 1990ལོར་མཚོ་སྔོན་ཞིང་ཆེན་རྩེ་ཁོག་རྫོང་ནས་སྐྱེས། 2014ལོར་མཚོ་སྔོན་མི་རིགས་སློབ་ཆེན་བོད་ཡིག་སྡེ་ཁག་ནས་སློབ་མཐར་ཕྱིན་པ་དང་། ལོ་དེར་མཚོ་བྱང་མདོ་ལ་ཚགས་པར་ཁང་དུ་བྱ་བར་ཞུགས། ད་ལྟ་ལས་ཁུངས་དེའི་ནང་བོད་ཡིག་ཚགས་པར་གྱི་རྩོམ་སྒྲིག་པའི་བྱ་བ་གཉེར་བཞིན་ཡོད།

དཔྱད་མཆན 0 ཡོད།