ཟླ2པའི་ཚེས24ཉིན་གྱི་བདེ་ཆེན་གྱི་ནད་ཡམས་སྔོན་འགོག་གི་གནས་ཚུལ་གསར་བ།

ཀྲུང་གོ་བོད་ཀྱི་དྲ་བའི་འཕྲིན། 2020ལོའི་ཟླ2པའི་ཚེས24ཉིན་གྱི་ཆུ་ཚོད12བར།   བདེ་ཆེན་ཁུལ་ཡོངས་སུ་ཏོག་གསར་གློ་ཚད་འགོས་པའི་ནད་པ་མེད་ལ་དོགས་ཡོད་ནད་པ་ཡང་བྱུང་མེད།  འབྲེལ་འདྲིས་དམ་ཟབ་བྱེད་མཁན་གྱིས་ལོགས་སུ་བཀར་ནས་གསོ་རིག་ལྟ་ཞིབ་དང་ལེན་བྱེད་མཁན་གྱི་མིའང་གཅིག་ཀྱང་བྱུང་མེད།

བདེ་ཆེན་ཁུལ་ཨུ་དང་ཁུལ་སྲིད་གཞུང་གིས་ཏོག་གསར་གློ་ཚད་ཀྱི་ནད་དུག་འགོས་པའི་གློ་ཚད་ལ་ཁ་གཏོད་པའི་རིམས་ནད་གནས་ཚུལ་འགོ་ཁྲིད་ཚན་ཆུང་བཀོད་འདོམས་པུའུ་ནས།

རྩོམ་སྒྲིག་པ། ཀླུ་འབུམ་ཚེ་རིང་།

དཔྱད་མཆན 0 ཡོད།