ཟླ2པའི་ཚེས23ཉིན་གྱི་ཆུ་ཚོད12བར་ཡུན་ནན་དུ་ནད་གཞི་གཏན་འཁེལ་གྱི་ནད་དཔེ་གསར་པ་མེད། རིམ་རྩིས་བྱས་ན་ནད་དཔེ174གཏན་འཁེལ་བྱུང་ཡོད།

ཀྲུང་གོ་བོད་ཀྱི་དྲ་བའི་འཕྲིན། ཟླ2པའི་ཚེས23ཉིན་གྱི་ཆུ་ཚོད0ནས་ཆུ་ཚོད12པའི་བར། ནད་གཞི་གཏན་འཁེལ་གྱི་ནད་དཔེ་གསར་སྣོན་བྱས་མེད་པ་དང་། ནད་གཞི་དྲག་སྐྱེད་བྱུང་བའི་ནད་དཔེ8(ཀྲའོ་ཐུང་གྲོང་ཁྱེར་དུ་ནད་དཔེ4དང་། ཤིས་ཧྲོང་པན་ན་ཁུལ་ལ་ནད་དཔེ3 ཆུས་ཅིང་གྲོང་ཁྱེར་དུ་ནད་དཔེ1བཅས་ཡོད།)ཟླ2པའི་ཚེས23ཉིན་གྱི་ཆུ་ཚོད12བར་ཞིང་ཆེན་ཡོངས་སུ་རིམ་རྩིས་བྱས་ན་ནད་དཔེ174གཏན་འཁེལ་བྱས་ཡོད་པ་དང་། དྲག་སྐྱེད་བྱུང་སྟེ་སྨན་ཁང་ནས་འབུད་མཁན115ཡོད་ཅིང་། ནད་པ2རྐྱེན་ལམ་དུ་ཤོར་འདུག  ད་ཆ་ནད་གཞི་ཕོག་མཁན57གཏན་འཁེལ་བྱས་པའི་ནང་ནད་གཞི་ཚབས་ཆེན་ཕོག་མཁན1དང་ནད་གཞི་ལྕི་པོ་ཕོག་མཁན1ཡོད། ད་ལྟ་དོགས་གཞི་ཡོད་པའི་ནད་དཔེ32ཡོད།

ཁུལ་དང་གྲོང་ཁྱེར་ཁག་གིས་རིམ་རྩིས་བྱས་པའི་ནད་གཞི་གཏན་འཁེལ་བྱས་པ་ནི།    ཁུན་མིང་གྲོང་ཁྱེར་དུ་ནད་དཔེ53དང་སྨན་ཁང་ནས་ཐོན་པའི་ནད་པ32ཡོད།  ཀྲའོ་ཐུང་གྲོང་ཁྱེར་དུ་ནད་དཔེ25དང་སྨན་ཁང་ནས་ཐོན་པའི་ནད་པ14ཡོད། ཤིས་ཧྲོང་པན་ན་ཁུལ་དུ་ནད་དཔེ15དང་སྨན་ཁང་ནས་ཐོན་པའི་ནད་པ12  རྐྱེན་ལམ་དུ་མི1ཤོར། ཡུས་ཞི་གྲོང་ཁྱེར་དུ་ནད་དཔེ14དང་སྨན་ཁང་ནས་ཐོན་པའི་ནད་པ9   རྐྱེན་ལམ་དུ་མི1ཤོར། ཆུས་ཅིན་གྲོང་ཁྱེར་དུ་ནད་དཔེ13དང་སྨན་ཁང་ནས་ཐོན་པའི་ནད་པ9ཡོད། ཏ་ལི་གྲོང་ཁྱེར་དུ་ནད་དཔེ13དང་སྨན་ཁང་ནས་ཐོན་པའི་ནད་པ11ཡོད། པའོ་ཧྲན་གྲོང་ཁྱེར་དུ་ནད་དཔེ9དང་སྨན་ཁང་ནས་ཐོན་པའི་ནད་པ4ཡོད།  ཧུང་ཧོ་ཁུལ་དུ་ནད་དཔེ9དང་སྨན་ཁང་ནས་ཐོན་པའི་ནད་པ4ཡོད།  ས་དམ་གྲོང་ཁྱེར་དུ་ནད་དཔེ7དང་སྨན་ཁང་ནས་ཐོན་པའི་ནད་པ7ཡོད། ཏའེ་ཧོང་ཁུལ་དུ་ནད་དཔེ5དང་སྨན་ཁང་ནས་ཐོན་པའི་ནད་པ2ཡོད།  ཕུའུ་ཨེར་གྲོང་ཁྱེར་དུ་ནད་དཔེ4དང་སྨན་ཁང་ནས་ཐོན་པའི་ནད་པ4ཡོད། ཁྲུའུ་ཞུང་ཁུལ་དུ་ནད་དཔེ4དང་སྨན་ཁང་ནས་ཐོན་པའི་ནད་པ4ཡོད། ཝུན་ཧྲན་ཁུལ་དུ་ནད་དཔེ2དང་སྨན་ཁང་ནས་ཐོན་པའི་ནད་པ1ཡོད། ལིན་ཚང་གྲོང་ཁྱེར་དུ་ནད་དཔེ1དང་སྨན་ཁང་ནས་ཐོན་པའི་ནད་པ1བཅས་ཡོད། །

རྩོམ་སྒྲིག་པ། ཀླུ་འབུམ་ཚེ་རིང་།

དཔྱད་མཆན 0 ཡོད།