མདུན་ཤོག- གསར་འགྱུར།- ཡུལ་གྲུའི་གསར་འགྱུར།- ཡུན་ནན།

བདེ་ཆེན་ཁུལ་གྱི་དབང་བོ་སྐྱོན་ཅན་དཔེ་མཛོད་ཁང་སྒོ་འབྱེད་པ་དང་དང་བླངས་བས་དབང་བོ་སྐྱོན་ཅན་རོགས་སྐྱོར་བྱེད་པའི་བྱ་འགུལ་སྤེལ་འགོ་བརྩམས་པ།

  ཡོང་ཁུངས། ཀྲུང་གོ་བོད་ཀྱི་དྲ་བ།  2014-07-16 10:19

ཀྲུང་གོའི་བོད་ཀྱི་དྲ་བའི་འཕྲིན། ཏང་གི་འཐུས་མི་ཚོགས་ཆེན་ཐེངས18པ་དང་སྐབས18པའི་ཀྲུང་ཨུའི་ཚང་འཛོམས་གྲོས་ཚོགས་ཐེངས3པའི་དགོངས་དོན་ལག་ལེན་མཐར་ཕྱིན་བྱེད་པ་དང་།  ནན་ཏན་སྒོས་གཞི་རིམ་གྱི་དབང་བོ་སྐྱོན་ཅན་ཚོའི་རིག་གནས་ལེགས་པོ་སྐྲུན་ནས།  ཁོ་ཚོའི་རིག་གནས་འཚོ་བ་ཕུན་སུམ་ཇེ་ཚོགས་སུ་གཏོང་ཆེད།  བདེ་ཆེན་ཁུལ་དབང་བོ་སྐྱོན་ཅན་མཉམ་འབྲེལ་ལྷན་ཚོགས་ཀྱིས་སྣེ་ཁྲིད་བྱེད་པ་དང་།  ཁུལ་རིག་གནས་ཅུའུ་དང་གུང་གཞོན་ཚོགས་པ་ཁུལ་ཨུ་གཉིས་ལ་མཉམ་འབྲེལ་བྱས་ཏེ་ཟླ7པའི་ཚེས10ཉིན།  ཁུལ་དཔེ་མཛོད་ཁང་དུ་དབང་བོ་སྐྱོན་ཅན་གྱི་བྱམས་སེམས་དཔེ་མཛོད་ཁང་སྒོ་འབྱེད་པ་དང་དང་བླངས་བས་དབང་བོ་སྐྱོན་ཅན་ལ་རོགས་སྐྱོར་བྱེད་པའི“ཉི་འོད་བྱ་འགུལ”སྤེལ་འགོ་བརྩམས།  འབྲེལ་ཡོད་སྡེ་ཁག་གི་འགོ་ཁྲིད་དང་དྲག་ཆས་ཉེན་རྟོག་སེམས་ཀྱི་ཉི་ཟླ་རྫོང་ཡན་ལག་རུ་ཁག  སྡེ་ཁག་སོ་སོའི་དང་བླངས་བ150དང་།  བདེ་ཆེན་ཁུལ་ལས་གསོ་ལྟེ་གནས་ཀྱི་དབང་བོ་སྐྱོན་ཅན་དང་ཁྱིམ་བདག་རྣམས་བྱ་འགུལ་ལ་ཞུགས།

དཔེ་མཛོད་ཁང་མང་པོས་རིག་གནས་ལ་བརྟེན་ནས་དབང་བོ་སྐྱོན་ཅན་ལ་རོགས་སྐྱོར་བྱེད་པའི་བླང་བྱ་ལག་ལེན་མཐར་ཕྱིན་བྱེད་ཆེད། བདེ་ཆེན་ཁུལ་དབང་བོ་སྐྱོན་ཅན་མཉམ་འབྲེལ་ལྷན་ཚོགས་དང་བདེ་ཆེན་ཁུལ་དཔེ་མཛོད་ཁང་གིས་ཐོན་ཁུངས་ཧྲག་བསྡུ་བྱས་ཏེ་བདེ་ཆེན་ཁུལ་དཔེ་མཛོད་ཁང་ནས་བྱམས་སེམས་དཔེ་ཆ་ལྟ་ཀློག་ཁང་བཙུགས་པ་དང་།  དབང་བོ་སྐྱོན་ཅན་ཚོར་སློབ་སྦྱོང་བྱེད་པའི་ཁོར་ཡུག་ལེགས་པོ་ཞིག་སྐྲུན། 

དང་བླངས་བ་དང་བདེ་ཆེན་ཁུལ་དཔེ་མཛོད་ཁང་གི་ལས་བྱེད་མི་སྣ་རོགས་སྐྱོར་འོག་ལོང་བ་ཞིག་གིས་གློག་རྡུལ་འཕྲུས་ཆས་ལ་བརྟེན་ནས་དཔེ་ཆ་ཀློག་བཞིན་པ།  

པར་དབང་གསལ་བསྒྲགས།      ངེད་ཀྱི་སྐོར།      འབྲེལ་གཏུགས་བྱེད་ཚུལ།

གློག་འཕྲིན་ཡིག་སྒམ། tibet3@126.com    ཁ་པར། 0971-8455441

©2006-2013 China Tibetannet Corporation པར་དབང་ངེད་དྲ་བར་དབང་བས་ཆོག་མཆན་མ་ཐོབ་པར་གཞན་གྱིས་རང་དགར་སྤྱོད་མི་ཆོག