མདུན་ཤོག- གསར་འགྱུར།- ཡུལ་གྲུའི་གསར་འགྱུར།- ཡུན་ནན།

བདེ་ཆེན་ཁུལ་མེ་འགོག་ཡན་ལག་རུ་ཁག་གིས་དགོན་སྡེའི་མེ་འགོག་བདེ་འཇགས་ལ་ཞིབ་བཤེར་བྱས་པ།

རྩོམ་པ་པོ། ཚེ་རིང་རྒྱ་མཚོས་བསྒྱུར།  ཡོང་ཁུངས། ཀྲུང་གོ་བོད་ཀྱི་དྲ་བ།  2014-02-18 10:02

ཀྲུང་གོའི་བོད་ཀྱི་དྲ་བའི་འཕྲིན།  ཉེ་ལམ།  ཡུན་ནན་ཞིང་ཆེན་བདེ་ཆེན་ཁུལ་སྤྱི་བདེ་ཅུའུ་མེ་འགོག་ཡན་ལག་རུ་ཁག་གིས་དགའ་ལྡན་སུན་རྩེམ་གླིང་སོགས་བདེ་ཆེན་ཁུལ་དུ་ཆགས་ཡོད་པའི་དགོན་སྡེ་སྐོར་ཞིག་ལ་མེ་འགོག་བདེ་འཇགས་ཕྱོགས་ནས་ཞིབ་བཤེར་བྱས་པ་དང་།  གཙོ་བོར་མེ་འགོག་བདེ་འཇགས་ཀྱི་ཆ་རྐྱེན་དང་མྱུར་སྐྱོར་དཀའ་ཁག  མེ་འགོག་བདེ་འཇགས་ལས་འགན་ལག་བསྟར་བྱེད་པ་སོགས་གནས་ཚུལ་ལ་རྒྱུས་ལོན་བྱས།  ། 

པར་དབང་གསལ་བསྒྲགས།      ངེད་ཀྱི་སྐོར།      འབྲེལ་གཏུགས་བྱེད་ཚུལ།

གློག་འཕྲིན་ཡིག་སྒམ། tibet3@126.com    ཁ་པར། 0971-8455441

©2006-2013 China Tibetannet Corporation པར་དབང་ངེད་དྲ་བར་དབང་བས་ཆོག་མཆན་མ་ཐོབ་པར་གཞན་གྱིས་རང་དགར་སྤྱོད་མི་ཆོག