མདུན་ཤོག- གསར་འགྱུར།- ཡུལ་གྲུའི་གསར་འགྱུར།- ཡུན་ནན།

ནགས་ཆུའི་འགྲམ་དུ་ཡུལ་ལྗོངས་མཛེས་པོར་གྱུར་བ།

  ཡོང་ཁུངས། སེམས་ཀྱི་ཉི་ཟླའི་བོད་ཡིག་དྲ་བ།  2013-10-14 09:38


ནགས་ཆུའི་འགྲམ་དུ་ཡུལ་ལྗོངས་མཛེས་པོར་གྱུར་བ།

ཀྲུང་གོའི་བོད་ཀྱི་དྲ་བའི་འཕྲིན། ཉེ་སྔོན། གསར་འགོད་པས་ནགས་ཆུའི་འགྲམ་དུ་ལྗང་འགྱུར་འདེབས་འཛུགས་དང་། ཡུལ་ལྗོངས་འཛུགས་སྐྲུན། སྐྱེད་ཚལ་གྱི་ཆུ་འདོན་འབུད་སོགས་ཆུ་ལམ་སྒྲིག་བཅོས་ཀྱི་ལས་གྲྭ་རྣམས་གྲངས་གོ་རིམ་ལྡན་པའི་ངང་སྤེལ་བཞིན་པར་མཐོང་། ཤེས་གསལ་བྱུང་དོན། ཡུན་ནན་ཞིང་ཆེན་བདེ་ཆེན་བོད་རིགས་རང་སྐྱོང་ཁུལ་སེམས་ཀྱི་ཉི་ཟླ་རྫོང་གྲོང་ཁྱེར་ཁོར་ཡུག་ཕྱོགས་བསྡུས་སྒྲིག་བཅོས་ལས་གྲྭ་ལ2012ལོའི་ཟླ7པའི་ཚེས31ཉིན་ནས་ལས་འགོ་ཚུགས་ཤིང་། ད་ལོའི་ཟླ11པའི་ཟླ་མཇུག་ཏུ་ལེགས་གྲུབ་བྱུང་ཐུབ་རྒྱུ་རེད།  ། 

པར་དབང་གསལ་བསྒྲགས།      ངེད་ཀྱི་སྐོར།      འབྲེལ་གཏུགས་བྱེད་ཚུལ།

གློག་འཕྲིན་ཡིག་སྒམ། tibet3@126.com    ཁ་པར། 0971-8455441

©2006-2013 China Tibetannet Corporation པར་དབང་ངེད་དྲ་བར་དབང་བས་ཆོག་མཆན་མ་ཐོབ་པར་གཞན་གྱིས་རང་དགར་སྤྱོད་མི་ཆོག