མདུན་ཤོག- གསར་འགྱུར།- ཡུལ་གྲུའི་གསར་འགྱུར།- ཡུན་ནན།

བདེ་ཆེན་ཁུལ་སྤྱི་བདེ་ཅུའུ་དུག་འགོག་རུ་ཁག་གིས་དུག་རྫས་གྱོན་དོན་ཆེན་པོ་ཞིག་རྩད་ཆོད་པ།

རྩོམ་པ་པོ། ཚེ་རིང་རྒྱ་མཚོས་བསྒྱུར།  ཡོང་ཁུངས། ཀྲུང་གོ་བོད་ཀྱི་དྲ་བ།  2013-06-25 10:10

 ཀྲུང་གོའི་བོད་ཀྱི་དྲ་བའི་འཕྲིན།  ད་ལོའི་སྤྱི་ཟླ6པར་ཡུན་ནན་ཞིང་ཆེན་གྱི་དངོས་མང་འགྲེམ་སྟོན་ཚོགས་འདུ་ཁོན་མིན་གྲོང་ཁྱེར་ནས་སྤེལ་བ་དང་། ཡུན་ནན་ཞིང་ཆེན་བདེ་ཆེན་བོད་རིགས་རང་སྐྱོང་ཁུལ་དུག་འགོག་རུ་ཁག་གིས་ཞིང་ཆེན་ཡོངས་ནས་སྤྱི་བདེ་ལས་ཁུངས་ཀྱིས་སྤེལ་བའི“བདེ་འཇགས་ལ་འགན་སྲུང་བྱས་ཏེ།  ཡུན་ནན་དངོས་མང་འགྲེམ་སྟོན་ཚོགས་འདུར་བསུ་མ་བྱེད་པའི”བརྙན་འཕྲིན་ཁ་པར་གྲོས་ཚོགས་ཀྱི་དགོངས་དོན་ལྟར། ནུས་ཤུགས་ཡོད་ཚད་སྤྱད་དེ་དུག་འགོག་བྱ་བར་ཞུགས།

 ཉེ་ལམ།  ལག་རྩལ་མྱུལ་ཞིབ་རུ་ཁག་དང་གསར་སྤེལ་ཁུལ་སྤྱི་བདེ་ཡན་ལག་ཅུའུ་གཉིས་ཀྱིས་མཉམ་འབྲེལ་བྱས་འོག  དུག་རྫས་གྱོན་དོན་ཞིག་རྩད་ཆོད་པ་དང་།  དོགས་ཡོད་ཉེས་ཅན་གཉིས་འཛིན་བཟུང་བྱས་པས།  བདེ་ཆེན་ཁུལ་དུ་དུག་རྫས་ཉོ་ཚོང་བྱེད་པའི་ནག་ཉེས་ལ་རྡུང་རྡེག་བྱས།  །  

པར་དབང་གསལ་བསྒྲགས།      ངེད་ཀྱི་སྐོར།      འབྲེལ་གཏུགས་བྱེད་ཚུལ།

གློག་འཕྲིན་ཡིག་སྒམ། tibet3@126.com    ཁ་པར། 0971-8455441

©2006-2013 China Tibetannet Corporation པར་དབང་ངེད་དྲ་བར་དབང་བས་ཆོག་མཆན་མ་ཐོབ་པར་གཞན་གྱིས་རང་དགར་སྤྱོད་མི་ཆོག