ཕོ་བྲང་པོ་ཏ་ལའི་མཐའ་འཁོར་གྱི་མེ་ཏོག་རྣམ་པར་བཞད།

ཀྲུང་གོ་བོད་ཀྱི་དྲ་བའི་འཕྲིན། ད་ལོའི་ཟླ3པར། བོད་ལྗོངས་ལྷ་སའི་ནམ་ཟླ་ནི་ལོ་སྔོན་མ་དག་ལས་ཇེ་དྲོད་དུ་སོང་སྟེ། མེ་ཏོག་བཞད་པའི་དུས་ཚོད་སྔོན་ལ་བསྣུར་པ་དང་། ཉིན་འདི་འགར་ཕོ་བྲང་པོ་ཏ་ལའི་མཐའ་འཁོར་གྱི་མེ་ཏོག་ནི་རྣམ་པར་བཞད་དེ་ཡིད་དུ་འོངས་བ་ཞིག་ཡིན། ། 

འདི་དག་ནི་ཟླ3པའི་ཚེས31ཉིན་པར་བླངས་པའི་ཕོ་བྲང་པོ་ཏ་ལ་ཡིན། །

རྩོམ་སྒྲིག་པ། རྡོ་རྗེ་བསམ་འགྲུབ།

དཔྱད་མཆན 0 ཡོད།