ལྷ་ཀླུ་བརླན་སར་འཚོ་སྡོད་བྱེད་བཞིན་པའི་འདབ་ཆགས་ཐིང་རིལ།

1.jpg

2.jpg

3.jpg

4.jpg

5.jpg

6.jpg

པར་འདི་དག་ནི་ལྷ་ཀླུ་བརླན་སར་འཚོ་སྡོད་བྱེད་བཞིན་པའི་འདབ་ཆགས་ཐིང་རིལ་ཡིན།

དབྱར་མགོ་ཚུགས་དུས་སུ། བོད་ལྗོངས་ལྷ་སའི་ལྷ་ཀླུ་བརླན་ས་རྒྱལ་ཁབ་རིམ་པའི་རང་བྱུང་སྲུང་སྐྱོང་ཁུལ་དུ་འདབ་ཆགས་རིགས་ཀྱིས་ཁ་ཟས་འཚོལ་ཞིང་དེར་འཚོ་སྡོད་བྱེད་བཞིན་ཡོད། །

རྩོམ་སྒྲིག་པ། ལྷ་སྒྲོན་མཚོ།

དཔྱད་མཆན 0 ཡོད།