ལྷོ་ཁ་གྲོང་ཁྱེར་གྱིས་ཁྲིམས་སྐྱོང་དྲིལ་བསྒྲགས་ལས་དོན་ལ་ཤུགས་སྣོན་བརྒྱབ།

2885a6a7-bfc8-4674-a15b-27717845459f.jpg

འདི་ནི་ལྷོ་བྲག་རྫོང་གི་ཁྲིམས་ལུགས་ཁྱབ་གདལ་དྲིལ་བསྒྲགས་མི་སྣས་མང་ཚོགས་ལ་ཁྲིམས་སྐྱོང་དྲིལ་བསྒྲགས་ཀྱི་དཔྱད་གཞིའི་ཡིག་ཆ་འགྲེམས་གཏོང་བྱེད་བཞིན་པ། 

ཀྲུང་གོ་བོད་ཀྱི་དྲ་བའིི་འཕྲིན། 2020ལོར་བོད་ལྗོངས་ལྷོ་ཁ་གྲོང་ཁྱེར་གྱིས《དམངས་དོན་ཁྲིམས་གཞུང》དྲིལ་བསྒྲགས་ཀྱི་གོ་སྐབས་དམ་འཛིན་བྱས་ཏེ། གྲོང་ཁྱེར་ཡོངས་ཀྱི་ཁྱབ་ཁོངས་སུ་རྒྱ་ཆེའི་མང་ཚོགས་ལ་ཁྲིམས་བརྩི་དང་ཁྲིམས་སྦྱོང། ཁྲིམས་སྲུང་། ཁྲིམས་སྤྱོད་བཅས་ཀྱི་འདུ་ཤེས་ཆགས་པར་སློབ་གསོ་ཁྲིད་སྟོན་བྱས་ནས་དམངས་ཡོངས་ཀྱིས་ཁྲིམས་སྦྱོང་། ཁྲིམས་སྲུང་། ཁྲིམས་སྤྱོད་ཀྱི་རྣམ་པ་བཟང་བོ་གཏོད་པར་ནུས་ཤུགས་ཡོད་རྒུ་བཏོན་པ་རེད། །

རྩོམ་སྒྲིག་པ། ཀླུ་མོ་མཚོ།

དཔྱད་མཆན 0 ཡོད།