གངས་རིའི་འདབས་སུ་དཔྱིད་འདེབས་ལས་ལ་བྲེལ།

W020210331343694392540.jpg

འདི་ནི་མི་དམངས་ཉེན་རྟོག་པས་ཞིང་པ་དང་མཉམ་དུ་ངལ་རྩོལ་བྱེད་བཞིན་པའི་རྣམ་པ་རེད།

ཀྲུང་གོ་བོད་ཀྱི་དྲ་བའི་འཕྲིན། དཔྱིད་འདེབས་ཀྱི་དུས་ཚིགས་སླེབས་པའི་སྐབས་འདིར་བོད་ལྗོངས་ལྷོ་ཁ་གྲོང་ཁྱེར་མཚོ་སྣ་རྫོང་སྐྱིད་པ་ཤང་གི་གང་སར་ཞིང་ལས་ལ་བྲེལ་བའི་རྣམ་པས་ཁེངས་ཡོད། ཁོངས་གཏོགས་ཁུལ་གྱི་དཔྱིད་འདེབས་ཐོན་སྐྱེད་བདེ་བླག་ཡོང་ཆེད། ལྷོ་ཁ་མཐའ་མཚམས་དོ་དམ་ཉིང་ལག་རུ་ཁག་སྐྱིད་པ་མངགས་གཏོང་ཁང་གི་གནས་སྤོས་ཡུལ་མིར་དོ་དམ་བྱེད་མཁན་ཉེན་རྟོག་པ་རྣམས་ཞིང་ཁར་བསྐྱོད་དེ་ངལ་རྩོལ་ནུས་ཤུགས་དཀོན་པའི་ཞིང་པར་དཔྱིད་འདེབས་བྱེད་རོགས་བྱས། །

རྩོམ་སྒྲིག་པ། ཀླུ་མོ་མཚོ།

དཔྱད་མཆན 0 ཡོད།