བོད་ལྗོངས་ཉིང་ཁྲི་རུ་དགུན་སྒྲོལ་བཞིན་པའི་ཁྲུང་ཁྲུང་སྐེ་ནག

2.jpg

3.jpg

4.jpg

5.jpg

6.jpg

7.jpg

ཀྲུང་གོ་བོད་ཀྱི་དྲ་བའི་འཕྲིན། དགུན་དུས་སུ་ཁྲུང་ཁྲུང་སྐེ་ནག་གི་ཁྱུ་ཚོགས་བོད་ལྗོངས་ཉིང་ཁྲི་རུ་གནས་སྤོར་ཏེ་དགུན་སྒྲོལ་བཞིན་ཡོད་པ་དང་། ཡར་ཀླུང་གཙང་པོ་དང་ཉེ་འགྲམ་གྱི་ཞིང་ཁ་ནི་འདབ་ཆགས་དེ་རིགས་ཀྱི་དགུན་སྐྱེལ་སའི་ཞིང་ཁམས་སུ་གྱུར་ཡོད། །

རྩོམ་སྒྲིག་པ། ལྷ་སྒྲོན་མཚོ།

དཔྱད་མཆན 0 ཡོད།