བོད་ལྗོངས་ཀྱི་ནད་ཆེན་རིགས38ལ་ཆེད་དོན་སྐྱོབ་བཅོས་ཐུབ་པ།

src=http___images.shobserver.com_img_2020_12_12_f17dea0c-e1ff-4b52-8c7d-e15efe697f16.jpg&refer=http___images.shobserver.jpg

ཀྲུང་གོ་བོད་ཀྱི་དྲ་བའི་འཕྲིན། རོང་འབྲོག་ཁུལ་གྱི་མང་ཚོགས་དབུལ་བོའི་སྨན་བཅོས་ཁུར་པོ་ཇེ་ཡང་དུ་གཏོང་ཆེད། བོད་རང་སྐྱོང་ལྗོངས་ཀྱིས་ད་ལོ་ནས་བཟུང་ལྒང་བུའི་འབྲས་སྐྲན་དང་། བསམ་བསེའུ་འབྲས་སྐྲན། མཁལ་མའི་འབྲས་སྐྲན། སྨྱོ་ནད་ཚབས་ཆེན། གྲུམ་བུའི་རང་བཞིན་གྱི་སྙིང་ནད་བཅས་ནད་གཞི་ཚབས་ཆེན་ཁག་གཅིག་བསྡུས་སྐྱོབ་བཅོས་ནད་རིགས་ཀྱི་ཁྱབ་ཁོངས་སུ་བཅུག  སྐྱོབ་བཅོས་ནད་རིགས་ཀྱི་བསྡོམས་གྲངས་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་ཚད་གཞི་ལས་རིགས8མང་བས་ནད་རིགས38ལ་སླེབས་ཡོད།

src=http___img-xhpfm.zhongguowangshi.com_News_202012_XxjdnmC007017_20201211_CBMFN0A005.jpg_x-oss-process=image_resize,w_1000_auto-orient,1_quality,Q_80&refer=http___img-xhpfm.zhongguowangshi.jpg

བོད་ལྗོངས་ནི་རང་རྒྱལ་གྱི་ཞིང་ཆེན་རིམ་པའི་གཅིག་བསྡུས་ཡུག་འབྲེལ་དམིགས་བསལ་དབུལ་ཕོངས་ས་ཁུལ་གཅིག་པུ་ཡིན་པས་ནད་ཀྱི་རྐྱེན་གྱིས་དབུལ་བོར་གྱུར་བའི་རོང་འབྲོག་མང་ཚོགས་མང་པོ་ཡོད། ནད་ཆེན་ཆེད་དོན་སྐྱོབ་བཅོས་ནི་དབུལ་ཐར་འགག་སྒྲོལ་གྱི་བྱ་ཐབས་གལ་ཆེན་ཞིག་ཡིན་ཞིང་། སྐྱོབ་བཅོས་བྱ་ཡུལ་ནི་གཙོ་བོ་ཚགས་འཛུགས་བྱང་སྒྲིག་ནད་པ་དབུལ་བོ་ཡིན་པ་རེད། 2017ལོར་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱིས་གཏན་འཁེལ་བྱས་པའི་ནད་ཆེན་ཆེད་དོན་སྐྱོབ་བཅོས་ནད་རིགས་ཀྱི་རྨང་གཞིའི་ཐོག་བོད་ལྗོངས་ཀྱིས་ཐུམ་འབུའི་ནད་དང་སྐྱ་འགྲིབ་ཀྱི་ནད་དེའི་ཁོངས་སུ་བཅུག་པ་དང་དེ་རྗེས་ཆེད་དོན་སྐྱོབ་བཅོས་ནད་རིགས་ཀྱི་ཁྱབ་ཁོངས་ཐེངས་མང་བོར་རྒྱ་བསྐྱེད་དུ་བཏང་།

src=http___tibet.news.cn_2021-01_02_139636295_16095631624911n.jpg&refer=http___tibet.news.jpg

ཚགས་འཛུགས་བྱང་སྒྲིག་ནད་པར་དམིགས་ཏེ་བོད་ལྗོངས་ཀྱིས་གནས་ཁེལ་སྨན་ཁང་དང་། སྨན་བཅོས་ཇུས་གཞི། རིན་འཇལ་རྩ་དོན། འགན་སྲུང་སྲིད་ཇུས་བཅས་གཏན་འཁེལ་བྱས་ཏེ་ནད་གཞིའི་གནས་ཚུལ་ལྟར་ནད་ཆེན་གྱི་སྐོར་ལ་གཅིག་སྡུད་སྐྱོབ་བཅོས་བྱེད་པ་དང་། གཅོང་ནད་ཀྱི་སྐོར་ལ་གན་འཇོག་དོ་དམ་བྱེད་པ། ནད་གཞི་ཚབས་ཆེན་གྱི་སྐོར་ལ་ཐ་སྐྱོང་འགན་སྲུང་བྱེད་པའི་བྱ་ཐབས་ལག་བསྟར་བྱས་ཤིང་། མིག་སྔའི་བར་ནད་ཆེན་ཕོག་པའི་མཁན་དབུལ་བོ5000ལྷག་ལ་ཆེད་དོན་སྐྱོབ་བཅོས་བྱས་པ་དང་། གཅོང་ནད་ཕོག་མཁན་ཁྲི4ལྷག་ཙམ་གྱིས་ཁྱིམ་ཚང་སྨན་པའི་གན་འཇོག་ཞབས་ཞུ་དང་ལེན་བྱས་པ། ནད་གཞི་ཚབས་ཆེན་ཕོག་མཁན1800ལྷག་ཙམ་ལ་ཐ་སྐྱོང་འགན་སྲུང་བྱས་ཡོད།

src=http___p0.itc.cn_images01_20201212_885d4e076ca84e68be369808dd80da9a.jpeg&refer=http___p0.itc.jpg

དེ་དང་ཆབས་ཅིག་ཏུ་བོད་ལྗོངས་ཀྱིས་ཤང་དང་གྲོང་ཚོའི་རིམ་གཉིས་སྨན་བཅོས་འཕྲོད་བསྟེན་ལས་ཁུངས་དང་མི་སྣར“གཙང་སེལ་བྱ་སྤྱོད”སྤེལ་ནས་ལྗོངས་ཡོངས་ཀྱི་རྫོང74དང་། ཤང་དང་གྲོང་རྡལ678 གྲོང་ཚོ(གྲོང་ལྷན)5300བཅས་སུ་སྨན་བཅོས་འཕྲོད་བསྟེན་ལས་ཁུངས་བཙུགས་ཏེ་ཞབས་ཞུའི་ཁྱབ་ཁོངས་ལྗོངས་ཡོངས་ཀྱི་སྲིད་འཛིན་ཁུལ་ཚང་མར་ཁྱབ་ནས་ཤང་དང་གྲོང་རྡལ་གྱི་འཕྲོད་བསྟེན་ཁང215ལ་ཚད་མཐུན་ལས་གཉེར(ལས་རོགས)གྱི་སྨན་པ་དཀའ་བཅུ་པ་མེད་པའི་གནད་དོན་ཐག་གཅོད་བྱས་པ་དང་། རྫོང་ཁོངས་སུ་སྨན་ཁང་དུ་སྡོད་སྐབས“སྔོན་ལ་སྨན་བཅོས་བྱེད་པ་དང་རྗེས་སུ་སྨན་རིན་སྤྲོད་པ”མངོན་འགྱུར་ཐུབ་ནས་ནད་པ་དབུལ་བོའི་སྨན་རིན་སྤྲོད་པའི་ཁུར་པོ་ཇེ་ཡང་དུ་བཏང་།

src=http___p2.itc.cn_images01_20201212_3b28f425960243aea7e1cf856af34675.jpeg&refer=http___p2.itc.jpg

ལོ་མང་པོའི་རིང་བོད་ལྗོངས་ཀྱི་སྨན་བཅོས་ནུས་པ་མངོན་གསལ་དོད་པོས་ཆེ་རུ་ཕྱིན་ནས“ནད་ཆེན”རིགས371རང་སྐྱོང་ལྗོངས་ནང་ཁུལ་དུ་སྨན་བཅོས་ཐུབ་པ་དང་། ནད་འབྲིང”རིགས2373གྲོང་ཁྱེར་དང་ས་ཁུལ་དུ་སྨན་བཅོས་ཐུབ་པ། རྒྱུན་མཐོང་གིནད་ཆུང”ཁག་རྫོང་རིམ་པའི་སྨན་ཁང་དུ་དུས་ཐོག་སྨན་བཅོས་ཐུབ་པ་རེད། །

རྩོམ་སྒྲིག་པ། ཀླུ་མོ་མཚོ།

དཔྱད་མཆན 0 ཡོད།