ལྷ་ས་འགག་སྒོས་ལས་ཀ་བསྐྱར་ཚུགས་དང་ཐོན་སྐྱེད་སླར་གསོའི་ཐད་རམ་འདེགས་གང་ལེགས་བྱས།

W020200421563133352929.jpg

ཀྲུང་གོ་བོད་ཀྱི་དྲ་བའི་འཕྲིན། ས་གནས་ཀྱི་གཙོ་གནད་རྣམ་གྲངས་ལས་ཀ་བསྐྱར་ཚུགས་དང་ཐོན་སྐྱེད་སླར་གསོ་བྱ་རྒྱུར་རོགས་རམ་བྱ་ཆེད།  ཉེ་དུས་ལྷ་ས་འགག་སྒོའི་ཁོངས་གཏོགས་བར་སྐོར་འགག་སྒོས་འཕྲལ་མར་རླངས་འཁོར་བཏང་ནས་སྤྱི་ལེ་ཆིག་སྟོང་ལྷག་ཡོད་པའི་ཆབ་མདོ་གྲོང་ཁྱེར་དཔའ་ཤོད་རྫོང་དུ་བསྐྱོད་དེ།  ཧེ་ལོའོ་ཨར་འདམ་ཚད་ཡོད་འགན་འཁྲི་ཀུང་སིས་འཇར་མན་ནས་ནང་འདྲེན་བྱས་པའི་ཨར་འདམ་གྲང་སངས་གཏོང་ཆས་ཆ་ཚང་ཁག་གཅིག་ལ་ས་གནས་ས་ཐོག་ཏུ་ཞིབ་བཤེར་ཚད་ལེན་བྱས་པ་རེད།

W020200421563133456628.jpg

ཤེས་རྟོགས་བྱུང་བར་གཞིགས་ན།  རིན་ཐང་ལ་ཡོ་རོབ་དངུལ་ལོར་སྒོར་ཁྲི176ཟིན་པ་དང་ཁྱོན་ལྗིད་ཚད་ཀྲོན95ཟིན་པའི་ཨར་འདམ་གྲང་སངས་གཏོང་ཆས་དེ་དག་སྒམ28ནང་ཐུམ་སྒྲིལ་བརྒྱབ་ནས་བླུགས་ཡོད།  མ་དངུལ་ཁྱོན་མི་དམངས་ཤོག་སྒོར་དུང་ཕྱུར12བཏང་བའི་ཡོ་ཆས་དེ་དག་ལོར་ཨར་འདམ་ཀྲོན་ཁྲི110ཐོན་སྐྱེད་ཐུབ་པའི་འགག་རྩའི་ནང་འདྲེན་སྒྲིག་ཆས་ཤིག་རེད།  སྒྲིག་ཆས་དེ་དག་སྤྱི་ལོ 2020ལོའི་ཟླ9པར་སྒྲིག་སྦྱོར་ཟིན་ནས་བེད་སྤྱོད་གཏོང་ཐུབ་པ་བྱེད་རྩིས་ཡོད་པས།  ཐོན་སྐྱེད་བྱེད་འགོ་བཙུགས་རྗེས་ས་གནས་དེ་གར་ལས་ཞུགས་ལས་གནས900ལྷག་ཙམ་མཁོ་འདོན་ཐུབ་རྒྱུ་ཡིན་པའི་ནང་།  ལས་གནས་ཁག་གཅིག་གི་ཐོག་ཡིག་ཚགས་དང་གཱ་བཟོས་པའི་ས་གནས་དེ་གའི་དབུལ་ཕོངས་དུད་ཚང་ལ་ཁ་ཕྱོགས་ནས་ལས་མི་བསྡུ་རྒྱུ་རེད།  རྣམ་གྲངས་དེས་ཐོན་ལས་ཀྱི་གོང་འོག་སྦྲེལ་མཐུད་འཕེལ་རྒྱས་འགྲོ་རྒྱུར་སྐུལ་ཁྲིད་ནུས་ལྡན་ཐུབ་རྒྱུ་མ་ཟད།  ས་གནས་དེ་གའི་དཔལ་འབྱོར་འཕེལ་རྒྱས་དང་དབུལ་གྲོལ་འགག་སྒྲོལ་ལ་ཡང་རམ་འདེགས་ཐུབ་རྒྱུ་རེད།།

རྩོམ་སྒྲིག་པ། མཁའ་མཚོ་སྐྱིད།

དཔྱད་མཆན 0 ཡོད།