ཉིང་ཁྲི་གྲོང་ཁྱེར་གྱིས་ནུས་ཤུགས་ཡོད་རྒུས་རིམས་ནད་སྔོན་འགོག་ཚོད་འཛིན་བྱ་བ་ལེགས་པོར་སྒྲུབ།

1.jpg

བྲག་ཡིབ་ཆུས་ཀྱི་སྲང་ལམ་དང་ཤང་གྲོང་སོ་སོ་རུ་ཞབས་ཞུ་ས་ཚུགས་བཙུགས་ནས་ཁོངས་གཏོགས་ཁུལ་གྱི་བོད་ལྗོངས་སུ་ལོག་པའི་མི་སྣའི་ཞབས་ཞུའི་བྱ་བ་ལེགས་པོར་སྒྲུབ། 

2.jpg

རྒྱ་ཆེའི་རིག་རྩལ་ལས་དོན་པ་དང་དང་བླངས་པས་མི་སེམས་ལ་དྲོ་སྐྱིད་སྦྱིན་པ་དང་ངར་ཤུགས་འཕེལ་བའི་རིག་རྩལ་བརྩམས་ཆོས་སྐོར་ཞིག་གསར་རྩོམ་བྱས་ནས་གྲོང་ཁྱེར་ཡོངས་ཀྱི་རིམས་ནད་སྔོན་འགོག་ཚོད་འཛིན་བྱ་བར་རྒྱབ་སྐྱོར་བྱས།

3.jpg

ཉིང་ཁྲི་གྲོང་ཁྱེར་གྱི་མི་རིགས་སོ་སོའི་ལས་བྱེད་པ་དང་མང་ཚོགས་ཀྱིས་ཝུའུ་ཧན་ལ་ཞལ་འདེབས་ཕུལ་བཞིན་པ།

4.jpg

ཉིང་ཁྲི་གྲོང་ཁྱེར་སྨན་གླིང་གནམ་གྲུ་ཐང་དུ་འགྲུལ་བ་རྣམས་གྲལ་བསྒྲིགས་ནས་བདེ་འཇགས་ལ་ཞིབ་བཤེར་བྱེད་བཞིན་པ། 

5.jpg

སྨན་གླིང་གནམ་གྲུ་ཐང་གི་ལས་བྱེད་མི་སྣས་བོད་ལྗོངས་སུ་ཡོང་མཁན་ལ་ལུས་དྲོད་ལྟ་ཞིབ་ཚད་ལེན་བྱེད་བཞིན་པ། 

7.jpg

ཉིང་ཁྲི་གྲོང་ཁྱེར་གཡུ་ཕུག་རིམ་པ་དང་པོའི་སྤྱི་བདེ་ཞིབ་བཤེར་ས་ཚིགས་ཀྱི་མི་དམངས་ཉེན་རྟོག་པས་རིམས་འགོག་ཞིབ་བཤེར་བྱེད་བཞིན་པ། 

8.jpg

དང་བླངས་པས་མང་ཚོགས་ལ་རིམས་ནད་སྔོན་འགོག་ཤེས་བྱ་དྲིལ་སྒྲོག་བྱེད་བཞིན་པ།

རྩོམ་སྒྲིག་པ། མཁའ་མཚོ་སྐྱིད།

དཔྱད་མཆན 0 ཡོད།