བོད་ལྗོངས་ཀྱིས་ཀྲུང་གོ་རྒྱལ་ཁབ་དབུ་བརྙེས་ནས་ལོ་འཁོར70ལོན་པའི་རྟེན་འབྲེལ་ཞུས་པ།

1.jpg

བོད་ལྗོངས་ཀྱི་ཀྲུང་གོ་རྒྱལ་ཁབ་དབུ་བརྙེས་ནས་ལོ་འཁོར70ལོན་པའི་ཚོགས་ཆེན་ལྷ་སའི་ཕོ་བྲང་པོ་ཏ་ལ་ཐང་ཆེན་དུ་འཚོགས།

2.jpg

བོད་ལྗོངས་ཀྱི་ཀྲུང་གོ་རྒྱལ་ཁབ་དབུ་བརྙེས་ནས་ལོ་འཁོར70ལོན་པའི་ཚོགས་ཆེན་ལྷ་སའི་ཕོ་བྲང་པོ་ཏ་ལ་ཐང་ཆེན་དུ་འཚོགས།

3.jpg

ས་གནས་དམངས་ཚོགས་ཀྱི་སྲོལ་རྒྱུན་གྱི་བྲོ་འཁྲབ་བཞིན་པའི་ཚུལ། 

4.jpg

ས་གནས་དམངས་ཚོགས་ཀྱི་སྐོར་བྲོ་འཁྲབ་བཞིན་པའི་ཚུལ། 

ཀྲུང་གོ་བོད་ཀྱི་དྲ་བའི་འཕྲིན།  ཟླ9བའི་ཚེས29ཉིན་བོད་རང་སྐྱོང་ལྗོངས་ཀྱིས་ཀྲུང་ཧྭ་མི་དམངས་སྤྱི་མཐུན་རྒྱལ་ཁབ་དབུ་བརྙེས་ནས་ལོ་འཁོར70ལོན་པའི་ཚོགས་འདུ་ཆེན་མོ་ལྷ་སའི་ཕོ་བྲང་པོ་ཏ་ལ་ཐང་ཆེན་དུ་འཚོགས།  །

རྩོམ་སྒྲིག་པ། ལྷ་སྒྲོན་མཚོ།

དཔྱད་མཆན 0 ཡོད།