བོད་ལྗོངས་ལྷོ་ཁས་ནས་བརྔ་བསྡུ་བྱེད་འགོ་བརྩམས།

 1.jpg

ཞིང་བ་ཚོས་ནས་བརྔ་བསྡུ་བྱེད་བཞིན་པའི་ཚུལ།

2.jpg

ཞིང་བ་ཚོས་ནས་བརྔ་བསྡུ་བྱེད་བཞིན་པའི་ཚུལ།

3.jpg

ཞིང་བ་ཞིག་གིས་ནས་བརྔ་བསྡུ་བྱེད་བཞིན་པའི་ཚུལ།

ཀྲུང་གོ་བོད་ཀྱི་དྲ་བའི་འཕྲིན།   ཉེ་ཆར་བོད་ལྗོངས་ལྷོ་ཁ་གྲོང་ཁྱེར་གྱི་སྟོན་བསྡུའི་ལས་འགོ་བརྩམས་ནས་ཞིང་བ་ཚོས་ཞིང་ལས་ལ་དམ་འཛིན་གྱིས་ནས་བརྔ་བསྡུ་བྱེད་པའི་ལས་ལ་བྲེལ་བཞིན་ཡོད། །

རྩོམ་སྒྲིག་པ། ལྷ་སྒྲོན་མཚོ།

དཔྱད་མཆན 0 ཡོད།