བོད་ལྗོངས་ཀྱིས་ལེ་ཧྥུང་གི་སྙིང་སྟོབས་ལ་སློབ་སྦྱོང་བྱེད་པའི་དང་བླངས་ཞབས་ཞུའི་བྱེད་སྒོ་སྤེལ་བ།

W020170306408002539049.jpg

ལེ་ཧྥུང་སྙིང་སྟོབས་ལ་སློབ་སྦྱོང་བྱེད། གཞན་ཕན་བྱ་བ་ཀུན་དང་དུ་ལེན།

ཀྲུང་གོ་བོད་ཀྱི་དྲ་བའི་འཕྲིན། སྤྱི་ཟླ3པའི་ཚེས5ཉིན། བོད་ལྗོངས་ཀྱི་ས་ཁུལ་དང་ཚན་པ་ཁག་གིས་ལེ་ཧྥུང་གི་སྙིང་སྟོབས་ལ་སློབ་སྦྱོང་བྱེད་པའི་བྱེད་སྒོ་སྤེལ་ནས།  རྒན་གསོ་ཁང་གི་རྒན་རྒོན་མི་ཧྲེང་རྣམས་ལ་སྐྲ་བཞར་རོགས་དང་གཙང་སྦྲ་བྱེད་རོགས།  རིན་མེད་སྨན་བཅོས་བཅས་བྱས་པ་མ་ཟད།  དེ་བཞིན་ཡིག་གཟུགས་ཀྱི་བརྩམས་བྱ་འབྲི་བ་དང་ཁོར་ཡུག་གཙང་སྦྲ་བྱེད་པ་སོགས་སྣ་མང་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པའི་དང་བླངས་ཞབས་ཞུའི་ལས་དོན་སྤེལ་ཡོད།  །

རྩོམ་སྒྲིག་པ། མཁའ་མཚོ་སྐྱིད།

དཔྱད་མཆན 0 ཡོད།