མདུན་ཤོག- གསར་འགྱུར།- ཡུལ་གྲུའི་གསར་འགྱུར།- བོད་ལྗོངས།

བོད་སྨན་ཆེད་ལས་སློབ་མས་གཤམ་སྤེལ་གསུམ་གྱི་བྱེད་སྒོ་སྤེལ་བ།

  ཡོང་ཁུངས། བོད་ལྗོངས་འཕྲིན་དྲ།  2014-10-15 10:59

བྱེད་སྒོའི་ཐོག་སློབ་མ་ཚོས་རིག་རྩལ་འཁྲབ་སྟོན་བྱེད་བཞིན་པ།

ཀྲུང་གོ་བོད་ཀྱི་དྲ་བའི་འཕྲིན། ཉེ་དུས། བོད་ལྗོངས་བོད་ལུགས་གསོ་རིག་སློབ་གླིང་དང་ཧར་པིང་བཟོ་ལས་སློབ་ཆེན་གྱི་སློབ་རོགས་ཚོགས་པས་མཉམ་འབྲེལ་ཐོག་ལྷ་ས་གྲོང་ཁྱེར་དོག་སྡེ་ཤང་དུ་གཤམ་སྤེལ་གསུམ་གྱི་བྱེད་སྒོ་སྤེལ་བ་རེད། བྱེད་སྒོའི་རིང་བོད་སྨན་ཆེད་ལས་ཀྱི་སློབ་མ་ཚོས་ས་གནས་དེ་གའི་ཞིང་འབྲོག་མང་ཚོགས་ལ་འོས་འགན་སྨན་བཅོས་བྱས་པ་མ་ཟད། རིག་རྩལ་འཁྲབ་སྟོན་ཡང་བྱས་པས་དེ་གའི་མང་ཚོགས་ཀྱི་དགའ་བསུ་ཐོབ་ཡོད་པ་རེད།  །

བྱེད་སྒོའི་རིང་སློབ་མ་ཚོས་མང་ཚོགས་ལ་འཕྲོད་བསྟེན་ཤེས་བྱ་དྲིལ་བསྒྲགས་བྱེད་བཞིན་པ།

རྩོམ་སྒྲིག་པ: མཁའ་མཚོ།
རྩོམ་སྒྲིག་འགན་འཁུར་བ: དབྱང་བྷ།

པར་དབང་གསལ་བསྒྲགས།      ངེད་ཀྱི་སྐོར།      འབྲེལ་གཏུགས་བྱེད་ཚུལ།

གློག་འཕྲིན་ཡིག་སྒམ། tibet3@126.com    ཁ་པར། 0971-8455441

©2006-2013 China Tibetannet Corporation པར་དབང་ངེད་དྲ་བར་དབང་བས་ཆོག་མཆན་མ་ཐོབ་པར་གཞན་གྱིས་རང་དགར་སྤྱོད་མི་ཆོག