མདུན་ཤོག- གསར་འགྱུར།- ཡུལ་གྲུའི་གསར་འགྱུར།- བོད་ལྗོངས།

བོད་ལྗོངས་ཀྱི་ཐང་ག་བརྒྱ་ཞེས་པ་སྐབས་དང་པོའི་བོད་ལྗོངས་ཀྱི་དངོས་མང་སྟོན་ཚོགས་སུ་ཞུགས་རྒྱུ་རེད།

  ཡོང་ཁུངས། ཀྲུང་གོའི་བོད་ལྗོངས་དྲ་བ།  2014-09-15 10:58

ཐང་ག་གསར་བ《གཅེས་པའི་ཕ་ཡུལ》།

ཀྲུང་གོ་བོད་ཀྱི་དྲ་བའི་འཕྲིན། ཉེ་ལམ་གསར་འགོད་པས་བོད་རང་སྐྱོང་ལྗོངས་དྲིལ་སྒྲོག་པུའུ་ནས་ཤེས་གསལ་ལྟར་ན། བོད་ཞི་བས་བཅིངས་འགྲོལ་བཏང་ནས་ལོ60འཁོར་བའི་ཐང་ག་བརྒྱའི་ལས་རིམ་དང་པོ་དེ་ཟླ9བའི་ཚེས25ཉིན་བོད་ལྗོངས་ཡུལ་སྐོར་དང་རིག་གནས་རྒྱལ་སྤྱིའི་དངོས་མང་སྟོན་ཚོགས་སྐབས་དང་པོའི་སྟེང་ཐོག་མར་བཤམས་རྒྱུ་རེད།

ཤེས་གསལ་ལྟར་ན། བོད་ཞི་བས་བཅིངས་འགྲོལ་ཐོབ་ནས་ལོ60འཁོར་བའི་ཐང་ག་བརྒྱའི་ལས་གཞི་དེ་ལས་ཀ་ཡོངས་མཇུག་རྫོགས་ཡོད་ཅིང་། ལས་གཞི་དེ་ནི་བོད་རང་སྐྱོང་ལྗོངས་ཀྱིས་སྤེལ་བའི་རིག་གནས་ཀྱི་ཉིང་བཅུད་འདུས་པའི་ལས་གཞི་གལ་ཆེན་ཞིག་ཡིན། 2012ལོར་འགོ་ཚུགས་ཤིང་། ལོ་གཉིས་རིང་ལ་ལྷ་རིས་པ་70ཡིས་རྩལ་དགུ་བཏོན་ནས་ཐང་ག་བརྒྱ་བརྩམས་ཏེ། བོད་ཞི་བས་བཅིངས་འགྲོལ་བཏང་ནས་ལོ60འཁོར་བར་སྐྱེས་སུ་ཕུལ་བ་ཡིན། ད་ལོའི་ཟླ9བའི་ཚེས25ཉིན་ནས་ཚེས27ཉིན་བོད་ལྗོངས་ཀྱི་རིག་གནས་དང་ཡུལ་སྐོར་རྒྱལ་སྤྱིའི་དངོས་མང་འགྲེམས་ཚོགས་དེ་ལྷ་ས་ནས་འཚོག་རྒྱུ་ཡིན་ཞིང་། སྐབས་དེར་ཐང་ག་བརྒྱ་དེའང་འགྲེམས་ཚོགས་སུ་ཞུགས་ནས་ཀུན་གྱི་མིག་གི་དགའ་སྟོན་དུ་སྤེལ་རྒྱུ་རེད།

ཐེངས་འདིའི་ཐང་ག་བརྒྱའི་ལས་གཞི་ནང་དུ་བོད་ཞི་བས་བཅིངས་འགྲོལ་བཏང་ནས་ལོ60འཁོར་བ་དང་། མཛེས་པའི་བོད་ལྗོངས། བོད་ཀྱི་ལོ་རྒྱུས་དང་རིག་གནས་བཅས་བརྗོད་བྱ་ཁག་གསུམ་ཚུད་ཡོད་པ་དང་། བསྡོམས་པས་ཐང་ག300ཡོད།  །

པར་དབང་གསལ་བསྒྲགས།      ངེད་ཀྱི་སྐོར།      འབྲེལ་གཏུགས་བྱེད་ཚུལ།

གློག་འཕྲིན་ཡིག་སྒམ། tibet3@126.com    ཁ་པར། 0971-8455441

©2006-2013 China Tibetannet Corporation པར་དབང་ངེད་དྲ་བར་དབང་བས་ཆོག་མཆན་མ་ཐོབ་པར་གཞན་གྱིས་རང་དགར་སྤྱོད་མི་ཆོག