མདུན་ཤོག- གསར་འགྱུར།- ཡུལ་གྲུའི་གསར་འགྱུར།- བོད་ལྗོངས།

ནག་ཆུ་ས་ཁུལ་གྱིས་གླིང་གེ་སར་རྒྱལ་པོའི་སྒྱུ་རྩལ་པའི་ཁྱིམ་གྱི་སྒོ་བྱང་འགེལ་བའི་མཛད་སྒོ་སྤེལ།

  ཡོང་ཁུངས། བོད་ལྗོངས་འཕྲིན་དྲ།  2014-08-13 10:45

ཀྲུང་གོའི་བོད་ཀྱི་དྲ་བའི་འཕྲིན། སྤྱི་ཚེས10ཉིན་གྱི་ཕྱི་དྲོ། ནག་ཆུ་ས་ཁུལ་གྱིས་འཛམ་གླིང་གི་མངོན་མིན་རིག་གནས་ཤུལ་བཞག་རྣམ་གྲངས་ཀྱི་གྲས་སུ་གཏོགས་པའི་ནག་ཆུའི་གླིང་གེ་སར་རྒྱལ་པོའི་སྒྱུ་རྩལ་པའི་ཁྱིམ་གྱི་སྒོ་བྱང་འགེལ་བའི་མཛད་སྒོ་སྤེལ་བ་རེད།

 ནག་ཆུ་ས་ཁུལ་ནི་གླིང་སྒྲུང་ཁྱབ་གདལ་ཁུལ་གཙོ་བོའི་གྲས་ཤིག་ཡིན་པ་དང༌། སྡོམ་རྩིས་ལ་གཞིགས་ན། འཛམ་གླིང་ཡོངས་སུ་གླིང་སྒྲུང་བཤད་མཁན120 ཡོད་པའི་ནང་། ནག་ཆུ་ཁོ་ནར་མི90ཡོད་པས་གླིང་སྒྲུང་རྒྱུད་འཛིན་རྟེན་གཞིར་གྱུར་བ་རེད། དེང་སྐབས་ནག་ཆུ་ས་ཁུལ་གྱིས་གླིང་སྒྲུང་བཤད་མཁན་ལ་གྲངས་གཞིའི་མཛོད་བཟོས་ཏེ། ཁོང་ཚོས་བཤད་པའི་སྒྲུང་གཏམ་བསྡུ་རུབ་དང་སྒྲ་འཇུག་བྱས་ཡོད་པ་རེད།

ནག་ཆུ་ས་ཁུལ་སྲིད་འཛིན་ཀུང་ཧྲུའུ་ཡི་ཀྲོན་ཡོན་གཞོན་པ་ཨོའུ་དགས། ནག་ཆུའི་གླིང་གེ་སར་རྒྱལ་པོའི་སྒྱུ་རྩལ་པའི་ཁྱིམ་གྱི་སྒོ་བྱང་འགེལ་བའི་མཛད་སྒོ་ནི། སྐབས་འདིའི་བྱང་ཐང་འཆར་ཅན་གེ་སར་རྟ་རྒྱུག་རིག་གནས་ཉོ་ཚོང་ཡུལ་སྐོར་དུས་ཆེན་གྱི་ནང་དོན་གལ་ཆེན་ཞིག་ཡིན་ཞིང༌། དུས་ཆེན་དེ་གེ་སར་རྒྱལ་པོའི་སྒྲུང་གཏམ་སྒྱུ་རྩལ་གྱིས་ནག་ཆུའི་རིག་གནས་མིང་བྱང་གཏོད་པའི་གལ་ཆེའི་སྟེགས་བུ་དང༌། དཀར་ཁུང༌། གཞི་རྟེན་བཅས་སུ་གྱུར་བ་བྱེད་རྒྱུ་རེད་ཅེས་གསུངས་པ་རེད།  །

པར་དབང་གསལ་བསྒྲགས།      ངེད་ཀྱི་སྐོར།      འབྲེལ་གཏུགས་བྱེད་ཚུལ།

གློག་འཕྲིན་ཡིག་སྒམ། tibet3@126.com    ཁ་པར། 0971-8455441

©2006-2013 China Tibetannet Corporation པར་དབང་ངེད་དྲ་བར་དབང་བས་ཆོག་མཆན་མ་ཐོབ་པར་གཞན་གྱིས་རང་དགར་སྤྱོད་མི་ཆོག