མདུན་ཤོག- གསར་འགྱུར།- ཡུལ་གྲུའི་གསར་འགྱུར།- བོད་ལྗོངས།

སྨན་རྫས་ཀྱི་རིན་གོང་ཡོངས་བསྒྲགས་བྱེད་པ།

  ཡོང་ཁུངས། ཀྲུང་གོའི་བོད་ཀྱི་གསར་འགྱུར་དྲ་བ།  2014-04-17 10:16

    ད་ཕན་ལོ་ཤས་རིང་རང་ལྗོངས་ཀྱི་སྨན་བཅོས་འཕྲོད་བསྟེན་མ་ལག་རྒྱུན་ཆད་མེད་པར་འཐུས་ཚང་དུ་ཕྱིན་པ་དང་བསྟུན་ནས་ས་གནས་ཁག་གི་སྨན་རིན་གྱི་ཚད་གཞི་གཅིག་གྱུར་བྱུང་ནས་ཞིང་འབྲོག་མང་ཚོགས་ལ་ཕན་པ་དངོས་ཐོབ་ཅིང་།

    འདི་ནི་ཉེ་ཆར་སྟག་རྩེ་རྫོང་དར་རྒྱས་ཤང་གི་འཕྲོད་བསྟེན་ཁང་ནང་ས་གནས་དེ་གའི་མང་ཚོགས་ཀྱིས་ཡོངས་བསྒྲགས་འགྲེམས་པང་ཐོག་རང་ཉིད་ཀྱིས་དོ་ཁུར་བྱེད་པའི་སྨན་རྫས་ཀྱི་རིན་གོང་ལ་བལྟ་བའི་གནས་ཚུལ་ཡིན་པ།

པར་དབང་གསལ་བསྒྲགས།      ངེད་ཀྱི་སྐོར།      འབྲེལ་གཏུགས་བྱེད་ཚུལ།

གློག་འཕྲིན་ཡིག་སྒམ། tibet3@126.com    ཁ་པར། 0971-8455441

©2006-2013 China Tibetannet Corporation པར་དབང་ངེད་དྲ་བར་དབང་བས་ཆོག་མཆན་མ་ཐོབ་པར་གཞན་གྱིས་རང་དགར་སྤྱོད་མི་ཆོག