མདུན་ཤོག- གསར་འགྱུར།- ཡུལ་གྲུའི་གསར་འགྱུར།- བོད་ལྗོངས།

བོད་ལྗོངས་ཆབ་མདོས་སྤྱི་ཚོགས་ཀྱི་བདེ་འཇགས་ཕྱོགས་བསྡུས་བཅོས་སྐྱོང་བྱེད་པའི་དྲིལ་བསྒྲགས་ཀྱི་བྱེད་སྒོ་སྤེལ་བ།

  ཡོང་ཁུངས། ཀྲུང་གོའི་བོད་ལྗོངས་དྲ་བ།  2014-03-12 11:00

བོད་ལྗོངས་ཆབ་མདོའི་མང་ཚོགས་ཀྱིས་དྲིལ་བསྒྲགས་ས་ཚུགས་ནས་ཁྲིམས་ལུགས་ཤེས་བྱ་རྒྱུས་ལོན་བྱེད་བཞིན་པ།

བོད་ལྗོངས་ཆབ་མདོའི་མང་ཚོགས་ཀྱིས་དྲིལ་བསྒྲགས་ས་ཚུགས་ནས་ཁྲིམས་ལུགས་ཤེས་བྱ་རྒྱུས་ལོན་བྱེད་བཞིན་པ།

ཀྲུང་གོའི་བོད་ཀྱི་དྲ་བའི་འཕྲིན། ཉིན་དེ་ནི་བོད་ལྗོངས་ཆབ་མདོའི་སྤྱི་ཚོགས་ཀྱི་བདེ་འཇགས་ཕྱོགས་བསྡུས་བཅོས་སྐྱོང་བྱེད་པའི་ཟླ་རེའི་དྲིལ་བསྒྲགས་ཀྱི་ཉིན་དང་པོ་དེ་ཡིན་པ་དང་། ཆབ་མདོ་ས་ཁུལ་ཀྱི་སྲིད་འཛིན་ལས་ཁུངས་དང་བྱ་གཞག་སྡེ་ཚན། ཁེ་ལས་སོགས་ཀྱིས་མི་སྣ་མངགས་གཏོང་བྱས་ནས་མི་འདུ་འཛོམས་ཆེ་བའི་གནས་སུ་ཁྲིམས་ལུགས་ཤེས་བྱ་དྲིལ་བསྒྲགས་བྱས་ཡོད་པ་རེད།  །

པར་དབང་གསལ་བསྒྲགས།      ངེད་ཀྱི་སྐོར།      འབྲེལ་གཏུགས་བྱེད་ཚུལ།

གློག་འཕྲིན་ཡིག་སྒམ། tibet3@126.com    ཁ་པར། 0971-8455441

©2006-2013 China Tibetannet Corporation པར་དབང་ངེད་དྲ་བར་དབང་བས་ཆོག་མཆན་མ་ཐོབ་པར་གཞན་གྱིས་རང་དགར་སྤྱོད་མི་ཆོག