མདུན་ཤོག- གསར་འགྱུར།- ཡུལ་གྲུའི་གསར་འགྱུར།- བོད་ལྗོངས།

ལྷ་ས་གྲོང་ཁྱེར་ཆུ་ཤུར་རྫོང་གི་ཞིང་བས་ས་ཞིང་རྨོ་འགོ་ཚུགས་ཏེ་དཔྱིད་འདེབས་ཀྱི་ལས་ལ་བྲེལ།

  ཡོང་ཁུངས། ཀྲུང་གོ་བོད་ཀྱི་དྲ་བ།  2014-03-07 10:34

འདི་ནི་ཟླ3པའི་ཚེས5ཉིན་ཆུ་ཤུར་རྫོང་རྟ་དཀར་ཤང་རྟ་དཀར་གྲོང་ཚོ་དྲུག་པའི་ཞིང་བས་ས་ཞིང་རྨོ་འགོ་ཚུགས་པའི་མཛད་སྒོ་སྤེལ་བཞིན་པའི་ཚུལ་རེད།

འདི་ནི་ཟླ3པའི་ཚེས5ཉིན་ཆུ་ཤུར་རྫོང་རྟ་དཀར་ཤང་རྟ་དཀར་གྲོང་ཚོ་དྲུག་པའི་ཞིང་བས་ས་ཞིང་རྨོ་འགོ་ཚུགས་པའི་མཛད་སྒོ་སྤེལ་བཞིན་པའི་ཚུལ་རེད།

འདི་ནི་ཟླ3པའི་ཚེས5ཉིན་ཆུ་ཤུར་རྫོང་རྟ་དཀར་ཤང་རྟ་དཀར་གྲོང་ཚོ་དྲུག་པའི་ཞིང་བས་ས་ཞིང་རྨོ་འགོ་ཚུགས་པའི་མཛད་སྒོ་སྤེལ་བཞིན་པའི་ཚུལ་རེད།

འདི་ནི་ཟླ3པའི་ཚེས5ཉིན་ཆུ་ཤུར་རྫོང་རྟ་དཀར་ཤང་རྟ་དཀར་གྲོང་ཚོ་དྲུག་པའི་ཞིང་བས་ས་བོན་འདེབས་བཞིན་པའི་ཚུལ་རེད།

འདི་ནི་ཟླ3པའི་ཚེས5ཉིན་ཞིང་བས་རྟ་རྒྱུགས་འགྲན་བསྡུར་བྱེད་བཞིན་པའི་ཚུལ་རེད།

ཀྲུང་གོའི་བོད་ཀྱི་དྲ་བའི་འཕྲིན། ཟླ3པའི་ཚེས5ཉིན། བོད་ལྗོངས་ལྷ་ས་གྲོང་ཁྱེར་ཆུ་ཤུར་རྫོང་རྟ་དཀར་ཤང་རྟ་དཀར་གྲོང་ཚོ་དྲུག་པའི་ཞིང་བས་ས་ཞིང་རྨོ་འགོ་ཚུགས་པའི་མཛད་སྒོ་སྤེལ་ཏེ་དཔྱིད་འདེབས་བྱ་བ་དངོས་སུ་འགོ་བརྩམས་ཤིང་། རྒྱུས་ལོན་ལྟར་ན། ད་ལོ་ནི་བོད་ཤིང་རྟའི་ལོ་ཡིན་པས་ས་ཞིང་རྨོ་འགོ་ཚུགས་པའི་མཛད་སྒོ་སྟེང་རྟ་ལས་སྔོན་ཆད་ཀྱི་འཕྲུལ་ཆས་ཚབ་བྱས་ཏེ་ས་ཞིང་རྨོ་འགོ་ཚུགས་པ་མ་ཟད། རྟ་རྒྱུགས་འགྲན་བསྡུར་ཡང་སྤེལ་བ་རེད།  །

པར་དབང་གསལ་བསྒྲགས།      ངེད་ཀྱི་སྐོར།      འབྲེལ་གཏུགས་བྱེད་ཚུལ།

གློག་འཕྲིན་ཡིག་སྒམ། tibet3@126.com    ཁ་པར། 0971-8455441

©2006-2013 China Tibetannet Corporation པར་དབང་ངེད་དྲ་བར་དབང་བས་ཆོག་མཆན་མ་ཐོབ་པར་གཞན་གྱིས་རང་དགར་སྤྱོད་མི་ཆོག