མདུན་ཤོག- གསར་འགྱུར།- ཡུལ་གྲུའི་གསར་འགྱུར།- བོད་ལྗོངས།

ལྷོ་ཁ་ས་ཁུལ་གྱི་བདེ་སྡོད་ཁང་བར་སྤར་བའི་སྡོད་དམངས་ཀྱིས་བོད་ལུགས་ལོ་སར་བསུས་པ།

  ཡོང་ཁུངས། བོད་ལྗོངས་ཉིན་རེའི་ཚགས་པར།  2014-02-28 12:31

  ཀྲུང་གོའི་བོད་ཀྱི་དྲ་བའི་འཕྲིན། ཟླ2པའི་ཟླ་སྨད་དུ་། སྡོད་ཁང་གསར་བ་ནང་གནས་སྤར་ཏེ་ཅང་མ་འགོར་བའི་བོད་ལྗོངས་ལྷོ་ཁ་ས་ཁུལ་གྱི་བོད་མི་ཟླ་བ་སྒྲོལ་མས་སྡོད་ཁང་གསར་བའི་ནང་བོད་ལུགས་ལོ་སར་དང་པོ་བསུས། མིག་སྔར་ཁོ་མོས་སྡོད་ཁང་ནང་གཙང་སྤྲ་ཡག་པོ་བྱས་ཏེ། བོད་ལྗོངས་སྲོལ་རྒྱུན་གྱི་ཟས་རིགས་གྲ་སྒྲིག་བྱས། ཟླ་བ་སྒྲོལ་མ་བསྡད་ཡོད་སའི་བདེ་སྐྱིད་གྲོང་ཚོ་གསར་བའི་འཛུགས་སྐྲུན་དེ་ནི་ལྷོ་ཁ་ས་ཁུལ་གྱི་རོང་འབྲོག་པའི་བདེ་སྡོད་ལས་གཞིའི་གྲུབ་འབྲས་གཙོ་བོ་ཞིག་ཡིན་པ་དང་། དེ་ནི་དབུལ་ཕོངས་སྡོད་དམངས་རྣམས་ཐུན་མོང་གིས་གནས་སྤར་བ་ཡིན་ཏེ། དེ་ནི་ལྷོ་ཁ་ས་ཁུལ་གྱི་ཞིང་སྡེའི་གསར་བ་འཛུགས་སྐྲུན་བྱེད་པའི་དཔེ་སྟོན་སྡེ་བ་ཀྱང་ཡིན་པ་རེད།  ། 

པར་དབང་གསལ་བསྒྲགས།      ངེད་ཀྱི་སྐོར།      འབྲེལ་གཏུགས་བྱེད་ཚུལ།

གློག་འཕྲིན་ཡིག་སྒམ། tibet3@126.com    ཁ་པར། 0971-8455441

©2006-2013 China Tibetannet Corporation པར་དབང་ངེད་དྲ་བར་དབང་བས་ཆོག་མཆན་མ་ཐོབ་པར་གཞན་གྱིས་རང་དགར་སྤྱོད་མི་ཆོག