རྔ་བ་ཁུལ་གྱིས་ལོ་སྟོད་དུ་སྡོད་ཁང་སྤྱི་བའི་གསོག་འཇོག་དངུལ་བུན་སྒོར་དུང་ཕྱུར2བཏང་།

ཀྲུང་གོ་བོད་ཀྱི་དྲ་བའི་འཕྲིན། རྔ་བ་ཁུལ་གྱིས་སྤྱི་བསྡོམས་པས་ཁྱིམ་ཚང441ལ་སྡོད་ཁང་སྤྱི་བའི་གསོལ་འཇོག་དངུལ་བུན་སྒོར་ཁྲི20025.3གྱི་བཏང་བ་དང་། དེའི་ཁྲོད་ཁུལ་ནང་ཁུལ་དུ་ཁང་པ་ཉོ་བར་དངུལ་བུན14997.8བཏང་ལ། ས་གནས་གཞན་དུ་ཁང་པ་ཉོ་བར་དངུལ་བུན་སྒོར་ཁྲི5027.5བཏང་བས། བསྡོམས་པས་ཁྱིམ་ཚང18733ལ་སྡོད་ཁང་སྤྱི་བའི་གསོག་འཇོག་དངུལ་བུན་སྒོར་ཁྲི577537.98བཏང་བ་དང་། དངུལ་བུན་ལྷག་གྲངས་ལ་སྒོར་ཁྲི330725.18ཡོད་ལ། སྒེར་གྱི་དངུལ་བུན་གྱིས50.5%ཟིན་ཡོད། །

རྩོམ་སྒྲིག་པ། ཀླུ་འབུམ་ཚེ་རིང་།

དཔྱད་མཆན 0 ཡོད།