མཛོད་དགེ་རྫོང་སྟག་ཚ་ཁྲིམས་འཛིན་སོའོ་ཡིས《དམངས་དོན་ཁྲིམས་གཞུང་》སྒྲོག་འགྲེལ་གྱི་བྱེད་སྒོ་སྤེལ་བ།

ཀྲུང་གོ་བོད་ཀྱི་དྲ་བའི་འཕྲིན། ཉེ་ཆར། མཛོད་དགེ་རྫོང་སྟག་ཚ་ཁྲིམས་འཛིན་སའོ་ཡི་སྒྲོག་འགྲེལ་མི་སྣས་སྟག་ཚ་དགོན་གྲོང་རྡལ་གྱི་གླིང་ཁ་སྡེ་བར《དམངས་དོན་ཁྲིམས་གཞུང་》སྒྲོག་འགྲེལ་བྱེད་སྒོ་སྤེལ་བ་དང་སྡེ་བ་དེའི་མི་གྲངས80ལྷག་ཙམ་བྱེད་སྒོར་ཞུགས།

བྱེད་སྒོ་སྤེལ་བའི་རིང་། སྒྲོག་འགྲེལ་མི་སྣས《དམངས་དོན་གཞུང་གཞུང》བཏོན་པའི་དུས་རབས་ཀྱི་དོན་སྙིང་དང་། ཁྲིམས་བཟོའི་རྒྱབ་ལྗོངས། ནང་དོན་གྱི་རྩ་གནད་བཅས་ལ་དམིགས་ཏེ་གཉེན་སྒྲིག་ཁྱིམ་ཚང་དང་། རྒྱུན་འཛིན། དབང་གནོད་འགན་འཁྲིའི་སྒྲིག་ཁོངས་ཁྲོད་དང་གྲོང་མིའི་ཐོན་སྐྱེད་དང་འཚོ་བ་དང་འབྲེལ་བ་དམ་ཟབ་ཡོད་པའི་བཅའ་ཁྲིམས་ཀྱི་གཏན་འབེབས་གཙོ་གནད་ཏུ་བཟུང་ནས་འགྲེལ་བཤད་བརྒྱབ་པ་དང་། སྒྲོག་འགྲེལ་མི་སྣའི་སྐད་ཆ་གོ་བདེ་ཞིང་སེམས་ལ་ངེས་སླ་བ་དང་འགྲེལ་བཤད་གསོན་ཉམས་ལྡན་པས་ཡུལ་དངོས་སུ་ཀུན་གྱི་ཡིད་དབང་བཀུགས།

རྒྱ་ཆེའི་ཞིང་འབྲོག་མང་ཚོགས་ཀྱིས《དམངས་དོན་གཞུང་གཞུང》ཤེས་རྟོགས་དང་སློབ་སྦྱོང་བྱེད་བདེ་བར་བྱ་ཆེད། སྟག་ཚ་དགོན་གྲོང་རྡལ་གྱིས་ད་དུང་ལས་དོན་ཚོགས་པ་ཁག་གྲོང་ཚོའི་མཚན་མོའི་སློབ་གྲྭར་བསྐྱོད་ནས《དམངས་དོན་གཞུང་གཞུང》གི་ཤེས་བྱ་འོས་སྦྱོར་བྱས་པ་རེད། རྗེས་མར། རྫོང་དེས《དམངས་དོན་ཁྲིམས་གཞུང》ཁྲིམས་ལུགས་ཁྱབ་གདལ་དྲིལ་བསྒྲགས་དེ་ད་ལོའི་ཁྲིམས་ལུགས་ཁྱབ་གདལ་གྱི་གཙོ་གནད་ལས་དོན་ལ་བརྩིས་ནས་གྲོང་ཚོ་ཁག་དང་དེ་མིན་མི་ཚོགས་འདུ་གནས་སུ་བསྐྱོད་དེ་དྲ་ཐོག་དང་དྲ་ཕྱི་ཟུང་འབྲེལ་གྱིས་དམངས་ཁྲིམས་ཀྱི་ཤེས་བྱ་རྒྱ་ཆེའི་མང་ཚོགས་ལ་བརྒྱུད་སྤྲོད་བྱས་ཏེ་བཅའ་ཁྲིམས་ཀྱི་ཤེས་བྱ་མང་ཚོགས་ཀྱི་སེམས་སུ་ངེས་ཐུབ་པ་བྱ་རྒྱུ་རེད། །

རྩོམ་སྒྲིག་པ། ཀླུ་འབུམ་ཚེ་རིང་།

དཔྱད་མཆན 0 ཡོད།